ตรวจสุขภาพ STANDARD


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

(สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE)
 2. ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI)
 3. ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera)
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG)
 6. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
 8. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 9. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-BUN)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine)
 11. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์) (Uric Acid)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-SGOT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-SGPT)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-Alkaline Phosphatase)
 15. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 16. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 17. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
 18. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
 19. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis)


** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ