ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช  

     ศูนย์กุมารเวชพร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การป้องกันโรค โดยการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ ได้แก่

     1. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขากุมารเวชศาสตร์

     2. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาต่อมไร้ท่อและเมตตาบอริซึ่มในเด็ก

     3. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ไรคไต

     4. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาทารกแรกเกิด

     5. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาระบบประสาทวิทยาในเด็ก

     6. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาโรคหัวใจ

     7. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาระบบโรคเลือดและมะเร็งเด็ก

คลินิกสุขภาพเด็กดี
     บริการให้คำปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีน และพัฒนาการตามวัยของเด็ก 

     1.บริการฉีดวัคซีนตามวัย

     2.บริการฉีดวัคซีนเสริม ได้แก่ ROTA, IPD, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสตับอักเสบเอ, วัคซีนสุกใส, วัคซีน HPV

     3.การตรวจสุขภาพเด็กให้คำแนะนำ ปรึกษาในการเลี้ยงดู และการดูแลสุขภาพเด็กแต่ละวัย

  

คลินิกเด็กทั่วไป

     1. ประเมินภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย

     2. ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็กตามอาการและระบบต่างๆ

 

การบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้แก่

     1. การตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกด้วยวิธี Dengue PCR, NS1

     2. การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่

     3. ตรวจหาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ RSV

     4. การตรวจหาเชื้อ Enterivirus 71


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 - 22:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319837

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
พญ. รุ่งทิพย์ เจนอนันต์พร
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
พญ. สิริมา ยอดเซียน
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
พญ. วาสนา ปรางค์วัฒนากุล
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พญ. จริยา พจน์ทวีเกียรติ
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
พญ. จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์

แพทย์นอกเวลา

นพ. ชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
พญ. สิริลักษณ์ วงศ์ชัยสุริยะ
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคไต
พญ. ศิริพร ภัทรฐิติกุล
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ. ยิ่งดาว ชยสิกานนท์
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
นพ. ปกป้อง ณ สงขลา
ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
พญ. ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์
ผู้ชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น