Check COVID-19 Drive Thru
ลงทะเบียนตรวจโควิด-19 Drive Thru
|
Code : Covid-
กรุณาระบุวันที่ต้องการเข้าตรวจ
กรุณาระบุเวลาต้องการเข้าตรวจ
กรุณาเลือกเอกสารที่ต้องการ (สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง)
ใบรับรองแพทย์
ใบเสร็จรับเงิน
ใบแจ้งผลการตรวจ
*ผลการตรวจของผู้รับบริการทุกคนถือเป็นความลับสูงสุด*

<<<<กรุณาชำระเงิน 3,000 บาท >>>>
ธนาคารกสิกรไทย
148-2-587204
"บริษัท วัฒนเวช จำกัด"


กรุณาแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน
เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนกรุณารอสักครู่..