ลงทะเบียนตรวจโควิด-19
Drive Thru
Code : DTT-0004
กรุณาระบุวันที่ต้องการเข้าตรวจ
กรุณาระบุวันที่ต้องการเข้าตรวจ
กรุณาเลือกเอกสารที่ต้องการ (สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง)
ใบรับรองแพทย์
ใบเสร็จรับเงิน
ใบแจ้งผลการตรวจ
*ผลการตรวจของผู้รับบริการทุกคนถือเป็นความลับสูงสุด
<<<<กรุณาชำระเงิน 3,000 บาท>>>>
ธนาคารกสิกรไทย
148-2-587204
"บริษัท วัฒนเวช จำกัด"
กรุณาแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน