COVID-19 Screening
ลงทะเบียนตรวจโควิด-19
COVID-19 Screening (RT-PCR)

|
Code : COVID-19 Screening-
กรุณาระบุวันที่ต้องการเข้าตรวจ
กรุณาระบุเวลาต้องการเข้าตรวจ
ใบรับรองแพทย์
ใบเสร็จรับเงิน
ใบแจ้งผลการตรวจ
*ผลการตรวจของผู้รับบริการทุกคนถือเป็นความลับสูงสุด*

<<<<กรุณาชำระเงิน 2,000 บาท>>>>
ธนาคารกสิกรไทย
148-2-587204
"บริษัท วัฒนเวช จำกัด"


กรุณาแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน
เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนกรุณารอสักครู่..