รางวัลที่ได้รับ

2545 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ซึ่งเป็นสถานประกอบการแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นที่ได้รับ  8  พฤษภาคม 2545 
2546 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ระดับจังหวัด  9  พฤษภาคม 2546 
2547 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ ด้านแรงงานหญิง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2547  ระดับจังหวัด 8 มีนาคม 2547  
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ระดับจังหวัด และประเทศ     เป็นปีที่1 10  พฤษภาคม 2547 
2548 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ระดับประเทศ    เป็นปีที่2 10  พฤษภาคม 2548 
ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับจังหวัด จากรพ.พระปกเกล้าฯ 5 ตุลาคม 2548 
ได้รับรางวัล การประเมินสุขา สะอาด น่าใช้ ในระดับดีเยี่ยม   จากทางกรมอนามัย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 5 ตุลาคม 2548 
2549 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ระดับประเทศ   เป็นปีที่3 10  พฤษภาคม 2549 
ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขต 8 และ 9
จากกรมอนามัย
25 สิงหาคม 2549
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการดีเด่น ระดับประเทศ 18 กันยายน 2549 
2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่4 (สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่  21)
10 พฤษภาคม 2550 
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  
รางวัลสถานประกอบกิจการเพื่อดำรงความเข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2551 รางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการเอดส์ ในสถานประกอบกิจการ (ระดับทอง )  
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 5 (สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่  22)
8 พฤษภาคม 2551 
2552 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 6 (สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่  23)
2 กรกฎาคม 2552 
2553 ได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ BLS  ดีเด่น ระดับเขต 9  ประจำปี 2552 26 มีนาคม 2553 
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 7
8 กรกฎาคม 2553 
2554 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 8
7 กรกฎาคม 2554  
2555 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 9
5 กรกฎาคม 2555  
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  
2556 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 10
3 กรกฎาคม 2556  
ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ   เป็นปีที่ 1  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   13 กันยายน 2556  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทรถพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นสูง ในงาน Ambulance Relly  12-13 พฤศจิกายน 2556 
ได้รับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์   ประจำปี 2555 (Taxpayers Recognition Award 2012) 19 ธันวาคม 2556 
2557 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่บุคคลออทิสติก” ณ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี 24 เมษายน 2557 
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 11
3 กรกฎาคม 2557  
ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ   เป็นปีที่ 2  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   20 สิงหาคม 57
2558 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 12
2 กรกฎาคม 2558
ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ  เป็นปีที่ 3  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   17 กรกฎาคม 255
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Award 2015 ประเภท Special Submission Building  โดยรับรางวัลในงาน 33rd ASEAN Ministers on Energy Meeting (33rd ASEAN)  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย 7 ตุลาคม 2558 
 ได้รับรางวัล Thailand Energy Award ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 24 พฤศจิกายน 2558 
ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่มีบุคลากรสวม
หมวกนิรภัย 100% ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
15 ธันวาคม 2558 
2559 ได้รับรางวัล The Becellent Service Delivery Award (ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลางดีเยี่ยม) ณ โรงแรม Swissotel Le Concodr 2 กุมภาพันธ์ 2559 
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 13
30 มิถุนายน 2559  
ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ  เป็นปีที่ 4  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   17 สิงหาคม 2559  
2560 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 14
25 สิงหาคม 2560  
  ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ  เป็นปีที่ 5  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   25 สิงหาคม 2560  
2561 ได้รับโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณ “เวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังมาตรการองค์เพื่อความปลอดภัยทางถนน”  ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาวา กรุงเทพฯ 3 พฤษภาคม 2561 
2562 ได้รับโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณ “ผู้ขับเคลื่อนหาการค้าจังหวัดจันทบุรี ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561”  ณ บางมะนาว รีสอร์ท จันทบุรี 2 พฤษภาคม 2562 
ได้รับโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณ  สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น จากสำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน 3 กันยายน 2562 
สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2558-2562)  9 กันยายน 2562 
2563 ได้รับรางวัล ประเภท Best Customer service “ AIA Hospital Awards” ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม  ชั้น 11 โรงแรม อิสตีน แกรนด์ สาธร กรุงเทพฯ 16 มีนาคม 2563