Connected successfully
[email protected] 039-319-888กระดูกและข้อ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์08:00-20:00


.

นพ. คงชัย หล่อรุ่งโรจน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันจันทร์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันอังคาร 08:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันพุธ 08:00-12:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันพฤหัสบดี 08:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันศุกร์ 08:00-17:00:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันเสาร์ 17:00-20:00 ( วันที่ 21 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันอาทิตย์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์08:00-17:00


.

นพ. ฉัตรปิยะ ชวศิริกุลฑล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ 08:00-17:00 (วันที่ 4 ต.ค.. 66) งดออกตรวจ นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์ - นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอาทิตย์ - นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
นัดหมายแพทย์ : นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง-


.

นพ. ทวีชัย จิรชูพันธ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันจันทร์ - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอังคาร - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพุธ 17:00-20:00 นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพฤหัสบดี - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันศุกร์ - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันเสาร์ - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 ( วันที่ 22 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์
นัดหมายแพทย์ : นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์-


.

นพ. ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 ( วันที่ 22 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
นัดหมายแพทย์ : นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา-


.

นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์การกีฬา
วันจันทร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันอังคาร - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันพุธ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันพฤหัสบดี - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันศุกร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันเสาร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 (วันที่ 22 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
นัดหมายแพทย์ : นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์17:00-20:00


.

นพ. วิชัย ชูชีพชื่นกมล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 (วันที่ 15 ต.ค. 66) ** ออกตรวจ** เวลา 09.00-17.00 น. // งดตรวจ 08.00-09.00 น.. นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
นัดหมายแพทย์ : นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม-


.

นพ. ศุภฤกษ์ สุขสำราญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันจันทร์ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันอังคาร - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันพุธ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันพฤหัสบดี - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันศุกร์ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันเสาร์ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันอาทิตย์ 14:00:00-16:00:00 ( วันที่ 22 , 29 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
นัดหมายแพทย์ : นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม-


.

นพ.กฤษฎา นิพัทธมานนท์
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันจันทร์ - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันอังคาร - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันพุธ - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันพฤหัสบดี - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันศุกร์ - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันเสาร์ - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันอาทิตย์ - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์
นัดหมายแพทย์ : นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง08:00:00-17:00:00


.

นพ.ณัฐธีร์ วรรณรัตน์ศิริ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง
วันจันทร์ 12:00:00-20:00:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง
วันอังคาร 08:00:00-17:00:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง
วันพุธ 08:00:00-17:00:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง
วันพฤหัสบดี 08:00:00-17:00:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง
วันศุกร์ 08:00:00-17:00:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง
วันเสาร์ - นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง
วันอาทิตย์ - นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง
นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ-


.

นพ.ณัฐวัตร อังควาณิช
ความชำนาญการ : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันจันทร์ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันอังคาร - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันพุธ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันพฤหัสบดี - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันศุกร์ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันเสาร์ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันอาทิตย์ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิช
นัดหมายแพทย์ : นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์17:00:00-20:00:00


.

นพ.นรพนธ์ พรสมุทรสินธุ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร 17:00:00-20:00:00 นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า-


.

นพ.ปริญญา มณีประสพโชค
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันจันทร์ - นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันอังคาร - นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันพุธ - นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 ( วันที่ 19 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันศุกร์ 17:00-20:00 ( วันที่ 20 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันเสาร์ 13:00-20:00 (วันที่ 21 ต.ค.66) งดออกตรวจ นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันอาทิตย์ - (วันที่ 22 ต.ค.. 66) **ออกตรวจเสริม** 13.00-20.00 น. นพ.ปริญญา มณีประสพโชค
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง-


.

นพ.วิทวัส หอมเจริญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอังคาร - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพุธ - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพฤหัสบดี - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันศุกร์ - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันเสาร์ 08:00-20:00 นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอาทิตย์ - นพ.วิทวัสหอมเจริญ
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์-


.

นพ.ศิรวิชญ์ วลัยพัชรา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ 17:00:00-20:00:00 นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชรา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก-


.

นพ.ศุภเจต นิยมค้า
ความชำนาญการ : อนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันจันทร์ - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันอังคาร - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันพุธ - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันพฤหัสบดี - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันศุกร์ - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันเสาร์ - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 (วันที่ 15, 22 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ศุภเจตนิยมค้า
นัดหมายแพทย์ : นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์-


.

นพ.สิทธิพร แก้วตระการวงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ 08:00-17:00 ( วันที่ 21 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ-


.

นพ.สุขุม สถิตเวโรจน์
ความชำนาญการ : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันจันทร์ - นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันอังคาร - นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันพุธ 17:00:00-20:00:00 นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันพฤหัสบดี - นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันศุกร์ 17:00:00-20:00:00 ( วันที่ 20 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันเสาร์ 08:00:00-12:00:00 ( วันที่ 21 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันอาทิตย์ - นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์08:00-17:00


.

นพ.ไทยทรง เรืองไพศาลบำรุง
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ 08:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ - นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์08:00-12:00


.

พญ.ชัชชฎา พานิชอัตรา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันจันทร์ 08:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันอังคาร 08:00-12:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันศุกร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันเสาร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์-


.

พญ.อนุชิดา วิวิธพรมงคล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันอังคาร - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันพุธ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 13:00-20:00 (วันที่ 21, 28 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
นัดหมายแพทย์ : พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
กายภาพบำบัด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู-


.

นพ.ณภัทร วังศิริไพศาล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ 09:00:00-12:00:00 แพทย์ **ออกตรวจ** สัปดาห์ที่ 2, 4 นพ.ณภัทรวังศิริไพศาล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู-


.

นพ.เสถียร สัมพัสนีธำรง
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
นัดหมายแพทย์ : นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู17:00-20:00


.

พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตร
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ - พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ 16:00-18:00 แพทย์ **ออกตรวจ** สัปดาห์ที่ 1 , 3 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 / 13:00-18:00 แพทย์ **ออกตรวจ** สัปดาห์ที่ 1 , 3 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตร
นัดหมายแพทย์ : พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู09:00-12:00 / 13:00-17:00


.

พญ.โสภา ภูมิสวัสดิ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร 09:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ 09:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี 09:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ 09:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ 09:00-12:00 / 13:00-16:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ - พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
กุมารเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์10:00-12:00 / 13:00-17:00


.

นพ.ชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชซาสตร์
วันจันทร์ - นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันอังคาร 10:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันพุธ 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันพฤหัสบดี 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันศุกร์ 09:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันเสาร์ 09:00-16:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก-


.

นพ.ปกป้อง ณ สงขลา
ความชำนาญการ : อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันจันทร์ - นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันอังคาร - นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันพุธ - นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันพฤหัสบดี - นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันศุกร์ 17:00-20:00 (วันที่ 6 , 13 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พ.รุ่งทิพย์ ออกตรวจแทน นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันเสาร์ - (วันที่ 30 ก.ย. 66) **ออกตรวจ**เสริม เวลา 17.00-07.00 น.แทน พ.พรไพลิน นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันอาทิตย์ 17:00-22:00 (วันที่ 1 ต.ค. 66) งดออกตรวจ / 17.00-20.00 น. ไม่มีแพทย์แทน / 20.00-07.00 น. พ.พรรณวดี แทน นพ.ปกป้องณ สงขลา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์-


.

นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์08:00-12:00


.

นพ.โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 07:00-16:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 13:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ07:00-13:00


.

พญ.จริยา พจน์ทวีเกียรติ
ความชำนาญการ : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันจันทร์ 08:00-17:00 ( วันที่ 9 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันอังคาร 07:00-13:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันศุกร์ - พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันเสาร์ - พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 ( วันที่ 8 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
นัดหมายแพทย์ : พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์12:00-17:00


.

พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 12:00-17:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 07:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 13:00-20:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
นัดหมายแพทย์ : พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์17:00-22:00:00
( วันที่ 10 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ 17.00-22.00 น. ( 17.00-20.00 น. ไม่มีแพทย์แทน) // พ. พรรณวดี ตรวจแทน 20.00-07.00 น.


.

พญ.นันทิกา ไพบูลย์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 17:00-22:00:00 ( วันที่ 10 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ 17.00-22.00 น. ( 17.00-20.00 น. ไม่มีแพทย์แทน) // พ. พรรณวดี ตรวจแทน 20.00-07.00 น. พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - ( วันที่ 7 ต.ค.66 ) **ออกตรวจเสริม** 20.00-07.00 น. ตรวจแทน พ. พรรณวดี พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 ( วันที่ 15 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.นันทิกาไพบูลย์
นัดหมายแพทย์ : พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์-


.

พญ.พรรณวดี รักวงษ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร - ( วันที่ 10 ต.ค.66 ) **ออกตรวจเสริม** 20.00-07.00 น. แทน พ.นันทิกา พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 17:00-20:00 / 20:00-22:00 ( วันที่ 7 ต.ค. 66 ) **ออกตรวจ** 17.00-20.00 น. / งดออกตรวจ 20.00-07.00 น. พ.นันทิกา แทน พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 17:00:00-20:00:00 / 20:00:00-22:00:00 (วันที่ 8 ต.ค. 66) **ออกตรวจ** 17.00-20.00 น. / งดออกตรวจ 20.00-07.00 น. พ.ปกป้อง แทน พญ.พรรณวดีรักวงษ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต-


.

พญ.พรไพลิน สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันจันทร์ 20:00-22:00 ( วันที่ 16 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ // พ.ยิ่งดาวตรวจแทน 20.00-07.00 น. พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันอังคาร - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันพุธ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันศุกร์ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันเสาร์ 17:00-22:00 พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันอาทิตย์ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด-


.

พญ.ภัสนันท์ ตั้งใจพัฒนา
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันจันทร์ 17:00-22:00 ( วันที่ 23 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ // พ.ยิ่งดาว ตรวจแทน 17.00-07.00 น. พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอังคาร - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพฤหัสบดี - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันศุกร์ - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันเสาร์ - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอาทิตย์ - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์-


.

พญ.ยมลพร ผลประพฤติ
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร - พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00:00-20:00:00 พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 20:00-22:00 (วันที่ 30 ก.ย.66) งดออกตรวจ พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.ยมลพรผลประพฤติ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์
พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด17:00-20:00


.

พญ.ยิ่งดาว ชยสิกานนท์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันจันทร์ - ( วันที่ 16 ต.ค.66 ) **ออกตรวจเสริม** 20.00-07.00 น. ตรวจแทน พ. พรไพลิน //( วันที่ 23 ต.ค.66 ) **ออกตรวจเสริม**17.00 -07.00 น. ตรวจแทน พ.ภัสนันท์ พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพุธ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 ( วันที่ 19 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันศุกร์ 17:00-20:00 ( วันที่ 13 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ // ( วันที่ 20 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ // พ.สิริลักษณ์ตรวจแทน 17.00-20.00 น. พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันเสาร์ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 / 13:00-17:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์08:00-12:00
( วันที่ 31 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ


.

พญ.รุ่งทิพย์ เจนอนันต์พร
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 ( วันที่ 30 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 ( วันที่ 31 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-17:00 (วันที่ 6 , 13 ต.ค. 66) **ออกตรวจ**เสริมเวลา 17.00-20.00 น. แทนพ.ปกป้อง // ( วันที่ 27 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-13:00 / 17:00-20:00 ( วันที่ 28 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 07:00-17:00 ( วันที่ 29 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ // 07.00-08.00 น. พ.ศุภรดา แทน / 08.00-17.00 น. ไม่มีแพทย์แทน พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น16:30-19:30
(วันที่ 3 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // **ออกตรวจ** สัปดาห์ที่ 2, 4


.

พญ.ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันจันทร์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันอังคาร 16:30-19:30 (วันที่ 3 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // **ออกตรวจ** สัปดาห์ที่ 2, 4 พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันพุธ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันพฤหัสบดี - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันศุกร์ 10:00-12:00 พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันเสาร์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันอาทิตย์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ-


.

พญ.วริศรา พรประเสริฐชัย
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 17:00-20:00 แพทย์ลาคลอดทั้งเดือน พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 17:00-20:00 แพทย์ลาคลอดทั้งเดือน พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 แพทย์ลาคลอดทั้งเดือน พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
นัดหมายแพทย์ : พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ08:00-16:00


.

พญ.วาสนา ปรางค์วัฒนากุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ - พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 13:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 07:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ 08:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ - พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา-


.

พญ.ศิริพร ภัทรฐิติกุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันอังคาร - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันพุธ 17:00-22:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันศุกร์ 17:00-22:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์08:00-12:00 / 13:00-17:00


.

พญ.ศุภรดา หงส์รัตน์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 07:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 ( วันที่ 29 ต.ค.66 ) **ออกตรวจเสริม** 07.00-08.00 น. แทน พ.รุ่งทิพย์ พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์13:00:00-20:00:00


.

พญ.สิริมา ยอดเซียน
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 13:00:00-20:00:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-13:00 / 17:00-22:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 09:00-12:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 07:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.สิริมายอดเซียน
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต17:00-20:00


.

พญ.สิริลักษณ์ วงศ์ชัยสุริยะ
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันจันทร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันพุธ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันพฤหัสบดี - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันศุกร์ - ( วันที่ 20 ต.ค.66 ) **ออกตรวจเสริม** 17.00-20.00 น. ออกตรวจแทน พ.ยิ่งดาว พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันเสาร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 / 17:00-20:00 พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
จิตเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์17:00-20:00


.

นพ.วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันพุธ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-16:00 ( วันที่ 21, 28 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์-


.

พญ.วรนุช โกศาคาร
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ 12:00-15:00 ( วันที่ 9 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันอังคาร - พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันพุธ 10:00-14:00 ( วันที่ 11 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-15:00 ( วันที่ 6 ,13 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันเสาร์ 12:00-15:00 ( วันที่ 7, 14 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.วรนุชโกศาคาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์-


.

พญ.สุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 (วันที่ 9 ต.ค.66) งดออกตรวจ พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันอังคาร - พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 (วันที่ 11 ต.ค.66) งดออกตรวจ พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันศุกร์ 17:00-20:00 (วันที่ 6 ต.ค.66) งดออกตรวจ // (วันที่ 13-15 ต.ค.66) งดออกตรวจ พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-12:00 **ออกตรวจ** เฉพาะวันที่ 14 ต.ค. 66 // (วันที่ 13-15 ต.ค.66) งดออกตรวจ พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 (วันที่ 13-15 ต.ค.66) งดออกตรวจ พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
ตา
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา-


.

นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันอังคาร - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันพุธ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันศุกร์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันเสาร์ 08:00-09:00 นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
นพ.รวิบุณยะโอภาสอนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา17:00-20:00
(วันที่ 3 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // **ออกตรวจ** เฉพาะ วันที่ 17, 31 ต.ค. 66


.

นพ.รวิ บุณยะโอภาส
ความชำนาญการ : อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันจันทร์ - นพ.รวิบุณยะโอภาสอนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันอังคาร 17:00-20:00 (วันที่ 3 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // **ออกตรวจ** เฉพาะ วันที่ 17, 31 ต.ค. 66 นพ.รวิบุณยะโอภาสอนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันพุธ - นพ.รวิบุณยะโอภาสอนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันพฤหัสบดี - นพ.รวิบุณยะโอภาสอนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันศุกร์ - นพ.รวิบุณยะโอภาสอนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันเสาร์ - นพ.รวิบุณยะโอภาสอนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันอาทิตย์ - นพ.รวิบุณยะโอภาส
นัดหมายแพทย์ : นพ.รวิบุณยะโอภาสอนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์-


.

นพ.สิทธิพล พิริยคุณธร
ความชำนาญการ : จักษุแพทย์
วันจันทร์ - นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันอังคาร - นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันพุธ 17:00-20:00 **ออกตรวจ** เฉพาะ วันที่ 11, 25 ต.ค. 66 นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันพฤหัสบดี 17:00:00-20:00:00 นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันศุกร์ - นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันเสาร์ 09:00-12:00 **ออกตรวจ** เฉพาะ วันที่ 7, 14 ต.ค. 66 นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันอาทิตย์ 17:00:00-20:00:00 นพ.สิทธิพลพิริยคุณธร
นัดหมายแพทย์ : นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา-


.

นพ.ไพศาล สหพัฒนา
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันอังคาร - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันพุธ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันเสาร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันอาทิตย์ 09:00-16:00 นพ.ไพศาลสหพัฒนา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา08:30-17:00


.

พญ.จณัญญา ชวศิริกุลฑล
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันอังคาร 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันพุธ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันศุกร์ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
นัดหมายแพทย์ : พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา-


.

พญ.ชิดชนก ตันติพัฒน์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันอังคาร - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันพุธ 17:00:00-20:00:00 **ออกตรวจ** เฉพาะ วันที่ 4, 18 ต.ค. 66 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันพฤหัสบดี - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันเสาร์ - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันอาทิตย์ 16:00-20:00 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา17:00-20:00


.

พญ.ทิพย์สุดา สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา08:30-12:00


.

พญ.นภัส เฉลิมพรพงศ์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันอังคาร 08:30-12:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันพุธ 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันศุกร์ 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันเสาร์ - พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน-


.

พญ.พรทิพย์ นิติการุญ
ความชำนาญการ : อนุสาขาโรคต้อหิน
วันจันทร์ - พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันอังคาร - พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันพุธ - พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันเสาร์ 12:00:00-20:00:00 **ออกตรวจ** 12-20 น. เฉพาะวันที่ 7, 21 ต.ค. 66 // **ออกตรวจ** 16-20 น. เฉพาะวันที่ 14, 28 ต.ค. 66 พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันอาทิตย์ - พญ.พรทิพย์นิติการุญ
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง-


.

พญ.สุภาพรรณ ฉัตรทินกร
ความชำนาญการ : อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันอังคาร - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันพุธ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันพฤหัสบดี - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันศุกร์ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันเสาร์ 13:00-16:00 **ออกตรวจ** เฉพาะ วันที่ 14, 28 ต.ค. 66 พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันอาทิตย์ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
ศัลยกรรม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะศัลยศาสตร์08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00


.

นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะศัลยศาสตร์
วันอังคาร 08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะศัลยศาสตร์
วันพุธ 08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 ( วันที่ 5 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 ( วันที่ 6 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะ
นัดหมายแพทย์ : นพ ฐานศักดิ์ สมัตถะศัลยศาสตร์
นพ. ธนพล สุภาผลศัลยแพทย์ทั่วไป-


.

นพ. ธนพล สุภาผล
ความชำนาญการ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
วันจันทร์ 17:00-20:00:00 นพ. ธนพล สุภาผลศัลยแพทย์ทั่วไป
วันอังคาร - นพ. ธนพล สุภาผลศัลยแพทย์ทั่วไป
วันพุธ 17:00:00-20:00:00 นพ. ธนพล สุภาผลศัลยแพทย์ทั่วไป
วันพฤหัสบดี 17:00:00-20:00:00 นพ. ธนพล สุภาผลศัลยแพทย์ทั่วไป
วันศุกร์ - นพ. ธนพล สุภาผลศัลยแพทย์ทั่วไป
วันเสาร์ 08:00:00-12:00:00 นพ. ธนพล สุภาผลศัลยแพทย์ทั่วไป
วันอาทิตย์ - นพ. ธนพล สุภาผล
นัดหมายแพทย์ : นพ. ธนพล สุภาผลศัลยแพทย์ทั่วไป
นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี17:00-20:00


.

นพ.กฤตวิทย์ กฤตยามณีรัตน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
วันจันทร์ - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
วันพุธ - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
วันพฤหัสบดี - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
วันศุกร์ - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
วันเสาร์ 12:00-16:00 นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์-


.

นพ.ชัชวาล สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันพุธ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์-


.

นพ.ชูศักดิ์ วังรัตนโสภณ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 (วันที่ 4 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 16:00-19:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก-


.

นพ.ธงชัย วรรณศิริ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันจันทร์ - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอังคาร - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพุธ - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพฤหัสบดี - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันศุกร์ - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันเสาร์ - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ.ธงชัยวรรณศิริ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์-


.

นพ.ธวัชชัย ไตรมิตรวิทยากุล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันพุธ - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 16:00-20:00 นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 11:00-16:00 นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป-


.

นพ.ธิติ วรรณศิริ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันอังคาร - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันพุธ - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันศุกร์ - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันเสาร์ - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 / 16:00-20:00 ( วันที่ 8 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ.ธิติวรรณศิริ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์08:00-12:00 / 13:00-17:00


.

นพ.นพดล เชยสมบัติ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 ( วันที่ 5 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 (วันที่ 6 ต.ค.. 66) งดออกตรวจ นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.นพดลเชยสมบัติ
นัดหมายแพทย์ : นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์-


.

นพ.พิพัฒน์ จิรพงศธร
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันพุธ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
นัดหมายแพทย์ : นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก-


.

นพ.วิชิต กาญจนเสริม
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันจันทร์ - นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอังคาร - นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพฤหัสบดี - นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันเสาร์ - นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 นพ.วิชิตกาญจนเสริม
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์12:00-13:00 / 17:00-20:00


.

นพ.สมเกียรติ สนั่นเกียรติเจริญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันอังคาร 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันพุธ - นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 12:00-20:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 12:00-16:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
นัดหมายแพทย์ : นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์17:00-18:00


.

นพ.สองบุญ พูลประสาท
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00:00-18:00:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันอังคาร 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันพุธ 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00:00-18:00:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 12:00-17:00:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 12:00-17:00:00 นพ.สองบุญพูลประสาท
นัดหมายแพทย์ : นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก17:00-20:00


.

นพ.สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันจันทร์ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพุธ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันศุกร์ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอาทิตย์ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์ -


.

นพ.อภิชาติ จันทร์ทองคำ
ความชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
นัดหมายแพทย์ : นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด-


.

นพ.อาคม เสือสาวะถี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันจันทร์ - นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันอังคาร - นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันพฤหัสบดี - นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันศุกร์ - นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันเสาร์ 12:00-16:00 นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันอาทิตย์ - นพ.อาคมเสือสาวะถี
นัดหมายแพทย์ : นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์08:00-12:00 / 13:00-17:00


.

นพ.เด่น จงกล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 (วันที่ 13 ต.ค.. 66) งดออกตรวจ นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.เด่นจงกล
นัดหมายแพทย์ : นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์ -


.

พญ.ขนิษฐา มหาวงศ์
ความชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันอังคาร - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันพุธ - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม-


.

พญ.ชนินพร แสงศรี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
วันจันทร์ - พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
วันอังคาร - พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
วันพุธ 17:00-20:00 (วันที่ 4 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
วันศุกร์ - พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
วันเสาร์ 08:00-12:00 พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
วันอาทิตย์ - พญ.ชนินพรแสงศรี
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์-


.

พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันอังคาร - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันพุธ - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 16:00-20:00 พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
พญ.ดวงกมลบุญขำศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก-


.

พญ.ดวงกมล บุญขำ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันจันทร์ - พญ.ดวงกมลบุญขำศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันอังคาร - พญ.ดวงกมลบุญขำศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันพุธ - พญ.ดวงกมลบุญขำศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันพฤหัสบดี 17:00:00-20:00:00 พญ.ดวงกมลบุญขำศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันศุกร์ - พญ.ดวงกมลบุญขำศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันเสาร์ 08:00:00-11:00:00 พญ.ดวงกมลบุญขำศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันอาทิตย์ - พญ.ดวงกมลบุญขำ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ดวงกมลบุญขำศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์ International Endoscopic Ultrasound Program-


.

พญ.เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ International Endoscopic Ultrasound Program
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์ International Endoscopic Ultrasound Program
วันอังคาร - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์ International Endoscopic Ultrasound Program
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์ International Endoscopic Ultrasound Program
วันพฤหัสบดี - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์ International Endoscopic Ultrasound Program
วันศุกร์ - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์ International Endoscopic Ultrasound Program
วันเสาร์ - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์ International Endoscopic Ultrasound Program
วันอาทิตย์ - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์ International Endoscopic Ultrasound Program
พญ.ไอศวรรค์อสัมภินาวงศ์ศัลยศาสตร์ทั่วไปเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง โรคอ้วนและทางเดินอาหารส่วนต้น17:00:00-20:00:00


.

พญ.ไอศวรรค์ อสัมภินาวงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง โรคอ้วนและทางเดินอาหารส่วนต้น
วันจันทร์ - พญ.ไอศวรรค์อสัมภินาวงศ์ศัลยศาสตร์ทั่วไปเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง โรคอ้วนและทางเดินอาหารส่วนต้น
วันอังคาร 17:00:00-20:00:00 พญ.ไอศวรรค์อสัมภินาวงศ์ศัลยศาสตร์ทั่วไปเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง โรคอ้วนและทางเดินอาหารส่วนต้น
วันพุธ - พญ.ไอศวรรค์อสัมภินาวงศ์ศัลยศาสตร์ทั่วไปเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง โรคอ้วนและทางเดินอาหารส่วนต้น
วันพฤหัสบดี - พญ.ไอศวรรค์อสัมภินาวงศ์ศัลยศาสตร์ทั่วไปเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง โรคอ้วนและทางเดินอาหารส่วนต้น
วันศุกร์ - พญ.ไอศวรรค์อสัมภินาวงศ์ศัลยศาสตร์ทั่วไปเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง โรคอ้วนและทางเดินอาหารส่วนต้น
วันเสาร์ 12:00-17:00 พญ.ไอศวรรค์อสัมภินาวงศ์ศัลยศาสตร์ทั่วไปเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง โรคอ้วนและทางเดินอาหารส่วนต้น
วันอาทิตย์ 17:00:00-20:00:00 ( วันที่ 7, 21 ต.ค.66) งดออกตรวจ พญ.ไอศวรรค์อสัมภินาวงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ไอศวรรค์อสัมภินาวงศ์ศัลยศาสตร์ทั่วไปเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง โรคอ้วนและทางเดินอาหารส่วนต้น
ศัลยกรรมระบบประสาท
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.พงศธรเนียรทะศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์-


.

นพ.พงศธร เนียรทะศาสตร์
ความชำนาญการ : ประสาทศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.พงศธรเนียรทะศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์
วันอังคาร - (วันที่ 17 ต.ค.. 66) **ออกตรวจเสริม** 17.00-20.00 น. ออกตรวจแทน พ.อดิศักดิ์ นพ.พงศธรเนียรทะศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์
วันพุธ - นพ.พงศธรเนียรทะศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.พงศธรเนียรทะศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.พงศธรเนียรทะศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 09:00:00-17:00:00 **ออกตรวจ** เฉพาะวันที่ 14, 21 ต.ค. 66 นพ.พงศธรเนียรทะศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.พงศธรเนียรทะศาสตร์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พงศธรเนียรทะศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์
นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์-


.

นพ.วสันต์ อภิบาลพูลผล
ความชำนาญการ : ประสาทศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันพุธ 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 09:00-17:00 (วันที่ 8 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
นพ.อดิศักดิ์แทนปั้นประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง 17:00-20:00
(วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พ.พงศธร แทน


.

นพ.อดิศักดิ์ แทนปั้น
ความชำนาญการ : ประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
วันจันทร์ - นพ.อดิศักดิ์แทนปั้นประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
วันอังคาร 17:00-20:00 (วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พ.พงศธร แทน นพ.อดิศักดิ์แทนปั้นประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
วันพุธ - นพ.อดิศักดิ์แทนปั้นประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
วันพฤหัสบดี - นพ.อดิศักดิ์แทนปั้นประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
วันศุกร์ - นพ.อดิศักดิ์แทนปั้นประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
วันเสาร์ 09:00-17:00 **ออกตรวจ** เฉพาะวันที่ 7, 28 ต.ค. 66 นพ.อดิศักดิ์แทนปั้นประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
วันอาทิตย์ - นพ.อดิศักดิ์แทนปั้น
นัดหมายแพทย์ : นพ.อดิศักดิ์แทนปั้นประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์09:00-17:00


.

นพ.อนุชิต ประภาสินทรัพย์
ความชำนาญการ : ประสาทศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันอังคาร 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันพุธ 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
หอผู้ป่วยวิกฤติ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์-


.

นพ.วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันอังคาร - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันพุธ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
นพ.เอกชัยขำเย็นอายุรศาสตร์-


.

นพ.เอกชัย ขำเย็น
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.เอกชัยขำเย็นอายุรศาสตร์
วันอังคาร - นพ.เอกชัยขำเย็นอายุรศาสตร์
วันพุธ - นพ.เอกชัยขำเย็นอายุรศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.เอกชัยขำเย็นอายุรศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.เอกชัยขำเย็นอายุรศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.เอกชัยขำเย็นอายุรศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.เอกชัยขำเย็น
นัดหมายแพทย์ : นพ.เอกชัยขำเย็นอายุรศาสตร์
หัวใจและหลอดเลือด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ07:30-08:00


.

นพ.ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 07:30-08:00 นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 07:30-08:00 นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ 07:30-08:00 นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.นรารัตน์จันทบุตรอายุศาสตร์โรคหัวใจ08:00:00-17:00:00
(วันที่ 17 ต.ค. 66) **ออกตรวจเสริม** เวลา 17.00-20.00 น.


.

นพ.นรารัตน์ จันทบุตร
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 08:00:00-20:00:00 นพ.นรารัตน์จันทบุตรอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 08:00:00-17:00:00 (วันที่ 17 ต.ค. 66) **ออกตรวจเสริม** เวลา 17.00-20.00 น. นพ.นรารัตน์จันทบุตรอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 08:00:00-20:00:00 นพ.นรารัตน์จันทบุตรอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 08:00:00-17:00:00 นพ.นรารัตน์จันทบุตรอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ - นพ.นรารัตน์จันทบุตรอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ - นพ.นรารัตน์จันทบุตรอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ - นพ.นรารัตน์จันทบุตร
นัดหมายแพทย์ : นพ.นรารัตน์จันทบุตรอายุศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ08:00-17:00


.

นพ.นันทชัย ปิยะรุจิรเวช
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ - นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
นัดหมายแพทย์ : นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.รพีพงษ์สามารถอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ -


.

นพ.รพี พงษ์สามารถ
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ / อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
วันจันทร์ - นพ.รพีพงษ์สามารถอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
วันอังคาร - นพ.รพีพงษ์สามารถอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
วันพุธ - นพ.รพีพงษ์สามารถอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
วันพฤหัสบดี - นพ.รพีพงษ์สามารถอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
วันศุกร์ - นพ.รพีพงษ์สามารถอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
วันเสาร์ - นพ.รพีพงษ์สามารถอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
วันอาทิตย์ - นพ.รพีพงษ์สามารถ
นัดหมายแพทย์ : นพ.รพีพงษ์สามารถอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด17:00-20:00


.

นพ.วิวัฒน์ กาญจนรุจวิวัฒน์
ความชำนาญการ : หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันจันทร์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันพุธ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันศุกร์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันเสาร์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันอาทิตย์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด-


.

นพ.โพธิ์ จรรยาวนิชย์
ความชำนาญการ : หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันอังคาร - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันพุธ - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันพฤหัสบดี - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันศุกร์ - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันอาทิตย์ - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ08:00-20:00
(วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ


.

พญ.ประภากร สิงห์ปรีชา
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 08:00:00-17:00:00 (วันที่ 16 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 08:00-20:00 (วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 08:00-20:00 (วันที่ 18 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-20:00 (วันที่ 19 ต.ค. 66) **ออกตรวจ** เวลา 17.00-20.00 น. / งดออกตรวจ เวลา 08.00-17.00 น. พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
ศัลยกรรมตกแต่ง
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง-


.

นพ.กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอังคาร - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพฤหัสบดี - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันศุกร์ - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันเสาร์ 09:00-12:00 ( วันที่ 28 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอาทิตย์ - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
นัดหมายแพทย์ : นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง-


.

นพ.จตุพร บุญสุวรรณ
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมตกแต่ง
วันจันทร์ 08:00-17:00 ( วันที่ 30 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันอังคาร - นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันพุธ 08:00-17:00 ( วันที่ 25 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 แพทย์**ออกตรวจ** เฉพาะ ( วันที่ 5, 19 ต.ค. 66) นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันศุกร์ - นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันเสาร์ - นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 ( วันที่ 29 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ นพ.จตุพรบุญสุวรรณ
นัดหมายแพทย์ : นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง-


.

นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอังคาร - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพุธ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันศุกร์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันเสาร์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอาทิตย์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง09:00-16:00


.

นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอังคาร 09:00-16:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพุธ - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพฤหัสบดี 09:00-16:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันศุกร์ 10:00-16:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันเสาร์ - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอาทิตย์ 09:00-13:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง-


.

นพ.เศวต หวังธรรมมั่ง
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอังคาร - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพุธ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพฤหัสบดี - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันศุกร์ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันเสาร์ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอาทิตย์ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
นัดหมายแพทย์ : นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ. นที ศรเกิดเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

นพ. นที ศรเกิด
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ. นที ศรเกิดเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - นพ. นที ศรเกิดเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - นพ. นที ศรเกิดเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - นพ. นที ศรเกิดเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - นพ. นที ศรเกิดเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - นพ. นที ศรเกิดเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - นพ. นที ศรเกิด
นัดหมายแพทย์ : นพ. นที ศรเกิดเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.ฉัตรินฉันทวิบูลชัยเวชปฏิบัติทั่วไป-


.

นพ.ฉัตริน ฉันทวิบูลชัย
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.ฉัตรินฉันทวิบูลชัยเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอังคาร - นพ.ฉัตรินฉันทวิบูลชัยเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพุธ - นพ.ฉัตรินฉันทวิบูลชัยเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นพ.ฉัตรินฉันทวิบูลชัยเวชปฏิบัติทั่วไป
วันศุกร์ - นพ.ฉัตรินฉันทวิบูลชัยเวชปฏิบัติทั่วไป
วันเสาร์ - นพ.ฉัตรินฉันทวิบูลชัยเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ - นพ.ฉัตรินฉันทวิบูลชัย
นัดหมายแพทย์ : นพ.ฉัตรินฉันทวิบูลชัยเวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

นพ.ธนาวัต แหวนวงษ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป-


.

นพ.ปุณณวิช จิตเจือจุน
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอังคาร - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพุธ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันศุกร์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันเสาร์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.พรเพิ่มเขมวิรัตน์เวชปฎิบัติทั่วไป-


.

นพ.พรเพิ่ม เขมวิรัตน์
ความชำนาญการ : เวชปฎิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.พรเพิ่มเขมวิรัตน์เวชปฎิบัติทั่วไป
วันอังคาร - นพ.พรเพิ่มเขมวิรัตน์เวชปฎิบัติทั่วไป
วันพุธ - นพ.พรเพิ่มเขมวิรัตน์เวชปฎิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นพ.พรเพิ่มเขมวิรัตน์เวชปฎิบัติทั่วไป
วันศุกร์ - นพ.พรเพิ่มเขมวิรัตน์เวชปฎิบัติทั่วไป
วันเสาร์ - นพ.พรเพิ่มเขมวิรัตน์เวชปฎิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ - นพ.พรเพิ่มเขมวิรัตน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พรเพิ่มเขมวิรัตน์เวชปฎิบัติทั่วไป
นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

นพ.ภูวดล บุญเพิ่มผล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ 08:00:00-20:00:00 นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ 08:00:00-20:00:00 นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

นพ.วาปี มาศผล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - นพ.วาปีมาศผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ. ธนัญญา ศักดาเดช
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ. ธนัญญาศักดาเดช
นัดหมายแพทย์ : พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. พิชาภพบ้านเนินเวชปฏิบัติทั่วไป-


.

พญ. พิชาภพ บ้านเนิน
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - พญ. พิชาภพบ้านเนินเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอังคาร - พญ. พิชาภพบ้านเนินเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพุธ - พญ. พิชาภพบ้านเนินเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี - พญ. พิชาภพบ้านเนินเวชปฏิบัติทั่วไป
วันศุกร์ - พญ. พิชาภพบ้านเนินเวชปฏิบัติทั่วไป
วันเสาร์ 08:00:00-20:00:00 พญ. พิชาภพบ้านเนินเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ - พญ. พิชาภพบ้านเนิน
นัดหมายแพทย์ : พญ. พิชาภพบ้านเนินเวชปฏิบัติทั่วไป
พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวร
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวร
นัดหมายแพทย์ : พญ. อาทิตยา บำรุงพนิชถาวรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.นภัสนันท์นิยมธรรมรัตน์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ.นภัสนันท์ นิยมธรรมรัตน์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.นภัสนันท์นิยมธรรมรัตน์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ.นภัสนันท์นิยมธรรมรัตน์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ.นภัสนันท์นิยมธรรมรัตน์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ.นภัสนันท์นิยมธรรมรัตน์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ.นภัสนันท์นิยมธรรมรัตน์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - พญ.นภัสนันท์นิยมธรรมรัตน์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ.นภัสนันท์นิยมธรรมรัตน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.นภัสนันท์นิยมธรรมรัตน์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป-


.

พญ.มัทนียา เข็มกำเหนิด
ความชำนาญการ : เวชปฎิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันอังคาร - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันพุธ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันศุกร์ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันเสาร์ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
นัดหมายแพทย์ : พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ.วรินญา ศรีสุดดี
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ.วรินญาศรีสุดดี
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ.ศศิมา บุญโนทก
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ 08:00:00-20:00:00 พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ.ศศิมาบุญโนทก
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.อรวรรณวิวัฒน์พงศ์กิจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ.อรวรรณ วิวัฒน์พงศ์กิจ
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.อรวรรณวิวัฒน์พงศ์กิจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ.อรวรรณวิวัฒน์พงศ์กิจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ.อรวรรณวิวัฒน์พงศ์กิจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ.อรวรรณวิวัฒน์พงศ์กิจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ.อรวรรณวิวัฒน์พงศ์กิจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - พญ.อรวรรณวิวัฒน์พงศ์กิจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ.อรวรรณวิวัฒน์พงศ์กิจ
นัดหมายแพทย์ : พญ.อรวรรณวิวัฒน์พงศ์กิจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกร
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ 08:00:00-20:00:00 พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกร
นัดหมายแพทย์ : พญ.เจนจิรา ปิยะวรรณกรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ.เมษญา ชาติกุล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ.เมษญาชาติกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ08:00-16:00
(วันที่ 24 ต.ค. 66) เปลี่ยนเวลา **ออกตรวจ** เป็น 07.00-17.00 น. แทน พ.บุญฤทธิ์


.

นพ. วรยศ บุญราช
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 08:00-17:00 (วันที่ 23 ต.ค. 66) **ออกตรวจเสริม** เวลา 07.00-17.00 น. // แทน พ.กรกนก เวลา 07.00-08.00 น. นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 08:00-16:00 (วันที่ 24 ต.ค. 66) เปลี่ยนเวลา **ออกตรวจ** เป็น 07.00-17.00 น. แทน พ.บุญฤทธิ์ นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 07:00-12:00 (วันที่ 25 ต.ค. 66) **ออกตรวจเสริม** เวลา 07.00-16.00 น. แทน พ.บุญฤทธิ์ นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 07:00-12:00 (วันที่ 26 ต.ค. 66) **ออกตรวจเสริม** 12.00-16.00 น. แทน พ.บุญฤทธิ์ นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 07:00-17:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 07:00-17:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ - นพ. วรยศบุญราช
นัดหมายแพทย์ : นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ17:00-20:00


.

นพ.ธีรภัทร์ ออประยูร
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ - นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 08:00-17:00 (วันที่ 14, 28 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 (วันที่ 15, 29 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ07:00-17:00
(วันที่ 24 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // พ.วรยศ ตรวจแทน


.

นพ.บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 07:00-13:00 / 17:00-20:00 (วันที่ 23 ต.ค. 66) งดออกตรวจทั้งวัน // พ.พุทธ ตรวจแทน เวลา 17.00-20.00 น. นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 07:00-17:00 (วันที่ 24 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // พ.วรยศ ตรวจแทน นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 08:00-17:00 (วันที่ 25 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // พ.วรยศ ตรวจแทน เวลา 07.00-16.00 น. นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 (วันที่ 26 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // พ.วรยศ ตรวจแทน เวลา 07.00-16.00 น. นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 08:00-12:00 (วันที่ 20, 27 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ - นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 07:00-17:00 (วันที่ 22 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
นัดหมายแพทย์ : นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ-


.

นพ.พุทธ เมืองไพศาล
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - (วันที่ 23 ต.ค. 66) **ออกตรวจ**เสริม เวลา 17.00-20.00 น. แทน พ.บุญฤทธิ์ นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 08:00-20:00 (วันที่ 7 , 21 ต.ค. 66) **ออกตรวจ** เวลา 08.00-16.00 น. // (วันที่ 14 , 28 ต.ค. 66) **ออกตรวจ** เวลา 08.00-20.00 น. นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 นพ.พุทธเมืองไพศาล
นัดหมายแพทย์ : นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ08:00-17:00
(วันที่ 3 , 10 , 24 , 31 ต.ค. 66) งดออกตรวจ


.

พญ.กรกนก สุตพันธ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 07:00-17:00 (วันที่ 9 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // (วันที่ 23 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พ.วรยศ ตรวจแทน เวลา 07.00-08.00 น. พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 08:00-17:00 (วันที่ 3 , 10 , 24 , 31 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 07:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 08:00-17:00 (วันที่ 13 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 08:00-17:00 (วันที่ 7 , 21 ต.ค. 66.) งดออกตรวจ พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 (วันที่ 8 , 22 ต.ค. 66.) งดออกตรวจ พญ.กรกนกสุตพันธ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ17:00-20:00


.

พญ.จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 17:00-20:00 (วันที่ 14 , 28 ต.ค. 66.) งดออกตรวจ พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
ระบบทางเดินปัสสาวะ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา08:00-17:00


.

นพ.ปรีชา เตียวรุ่งเรืองสุข
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 (วันที่ 26 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ 08:00-12:00 (วันที่ 27 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ - นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-


.

นพ.วิรัตน์ เวียงสกุณา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ 12:00-15:00 นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-


.

นพ.อรรณพ ชัยพรแก้ว
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-15:00:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
นัดหมายแพทย์ : นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา17:00-20:00


.

นพ.ไกรสร ลิมป์จรรยาวงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ 08:00-12:00 / 15:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
สูตินรีเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์08:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00
(วันที่ 3 ต.ค. 66) งดออกตรวจ


.

นพ.ธีระพงษ์ เพิ่มวัฒนชัย
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 (วันที่ 3 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 (วันที่ 4, 25 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 (วันที่ 5, 26 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 (วันที่ 6 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // ( วันที่ 27 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ พ.วินียา แทน นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-12:00 (วันที่ 7 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา12:00-13:00 / 17:00-20:00


.

นพ.ประสงค์ ธีรกิจไพศาล
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอังคาร 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพุธ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันเสาร์ 10:00-14:00 นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ -


.

นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์
ความชำนาญการ : อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันจันทร์ - นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันอังคาร - นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันพุธ - นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันพฤหัสบดี - นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันศุกร์ - นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันเสาร์ - นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันอาทิตย์ - นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา-


.

พญ.ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอังคาร - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพุธ - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์-


.

พญ.ฐิติชญา พฤกษานุศักดิ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันจันทร์ - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันอังคาร - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันพุธ - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันพฤหัสบดี - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันศุกร์ - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันเสาร์ 14:00-20:00 (วันที่ 14 , 28 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 (วันที่ 15 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา-


.

พญ.นฤมล วิเชียรสมสกุล
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอังคาร - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพุธ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันเสาร์ 13:00-20:00 พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ.ปองกานต์นะยะเนตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา-


.

พญ.ปองกานต์ นะยะเนตร
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ปองกานต์นะยะเนตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอังคาร - พญ.ปองกานต์นะยะเนตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพุธ - พญ.ปองกานต์นะยะเนตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ปองกานต์นะยะเนตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.ปองกานต์นะยะเนตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันเสาร์ 08:00:00-12:00:00 พญ.ปองกานต์นะยะเนตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ปองกานต์นะยะเนตร
นัดหมายแพทย์ : พญ.ปองกานต์นะยะเนตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.วินียาศุขนิคมมะเร็งนรีเวชวิทยา17:00-20:00


.

พญ.วินียา ศุขนิคม
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.วินียาศุขนิคมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.วินียาศุขนิคมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพุธ - พญ.วินียาศุขนิคมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.วินียาศุขนิคมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - ( วันที่ 27 ต.ค.66 ) **ออกตรวจเสริม** 8.00-17.00 น. ออกตรวจแทน พ.ธีระพงษ์ พญ.วินียาศุขนิคมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันเสาร์ - พญ.วินียาศุขนิคมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 พญ.วินียาศุขนิคม
นัดหมายแพทย์ : พญ.วินียาศุขนิคมมะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์17:00-20:00
( วันที่ 24 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ


.

พญ.สิริดา โฆษิตชัยวัฒน์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันอังคาร 17:00-20:00 ( วันที่ 24 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันพุธ - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันพฤหัสบดี - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันศุกร์ - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันเสาร์ - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันอาทิตย์ 08:00-12:00:00 / 13:00:00-20:00:00 พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา08:00:00-17:00:00


.

พญ.สิรินทร์ สังขนันท์
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอังคาร 08:00:00-17:00:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพุธ 08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันเสาร์ - พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-17:00:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00
( วันที่ 31 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ


.

พญ.อนรรฆวรรณ อิงประสาร
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอังคาร 08:00:00-12:00:00 / 13:00:00-17:00:00 ( วันที่ 31 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพุธ 08:00:00-20:00:00 พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันศุกร์ 08:00-17:00 ( วันที่ 27 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันเสาร์ 08:00:00-17:00:00 ( วันที่ 28 ต.ค. 66 ) งดออกตรวจ พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
ผิวพรรณและความงาม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา-


.

พญ.ปีรติ พหลเทพ
ความชำนาญการ : ตจวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันอังคาร - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันพุธ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันเสาร์ 10:00-17:00 (วันที่ 14 , 28 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ปีรติพหลเทพ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty-


.

พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิต
ความชำนาญการ : ความงาม / Beauty
วันจันทร์ - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันอังคาร - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันพุธ 08:00-17:00 (วันที่ 25 ต.ค.66) งดออกตรวจ พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันพฤหัสบดี - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันศุกร์ - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันเสาร์ - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันอาทิตย์ - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิต
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา13:00-16:30
(วันที่ 3 ต.ค. 66) งดออกตรวจ


.

พญ.ศิรินี วิภวกุล
ความชำนาญการ : ตจวิทยา
วันจันทร์ 08:30-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันอังคาร 13:00-16:30 (วันที่ 3 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันพุธ 08:30-19:00 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:30-19:00 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันศุกร์ 13:00-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ศิรินีวิภวกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
ส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุลเวชศาสตร์ครอบครัว-


.

นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว
วันจันทร์ - นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันอังคาร - นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพุธ - นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพฤหัสบดี - นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันศุกร์ - นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันเสาร์ 07:30:00-15:30:00 แพทย์ **ออกตรวจ** เวลา 08.00-16.00 น. เฉพาะวันที่ 7, 14 ต.ค. 66 // (วันที่ 21, 28 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันอาทิตย์ 07:30:00-15:30:00 (วันที่ 22 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วีรภัทร หงศ์พันธ์กุลเวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.สุมิตรธนประกอบเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิค07:30:00-15:30:00
**ออกตรวจ** เวลา 08.00-16.00 น. เฉพาะวันที่ 17 ต.ค. 66 // **ออกตรวจ** เวลา 09.30-15.30 น. เฉพาะวันที่ 31 ต.ค. 66


.

นพ.สุมิตร ธนประกอบ
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ป้องกันคลีนิค
วันจันทร์ - นพ.สุมิตรธนประกอบเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิค
วันอังคาร 07:30:00-15:30:00 **ออกตรวจ** เวลา 08.00-16.00 น. เฉพาะวันที่ 17 ต.ค. 66 // **ออกตรวจ** เวลา 09.30-15.30 น. เฉพาะวันที่ 31 ต.ค. 66 นพ.สุมิตรธนประกอบเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิค
วันพุธ 07:30:00-15:30:00 นพ.สุมิตรธนประกอบเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิค
วันพฤหัสบดี 07:30:00-15:30:00 นพ.สุมิตรธนประกอบเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิค
วันศุกร์ 07:30:00-15:30:00 นพ.สุมิตรธนประกอบเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิค
วันเสาร์ 07:30-14:00 นพ.สุมิตรธนประกอบเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิค
วันอาทิตย์ - นพ.สุมิตรธนประกอบ
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุมิตรธนประกอบเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิค
พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว-


.

พญ. อุไร ภูนวกุล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว
วันจันทร์ - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันอังคาร - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพุธ - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพฤหัสบดี - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันศุกร์ - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันเสาร์ - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันอาทิตย์ - พญ. อุไรภูนวกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์เวชศาสตร์ครอบครัว-


.

พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว
วันจันทร์ - พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันอังคาร - พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันพุธ - พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันพฤหัสบดี - พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันศุกร์ - พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันเสาร์ 07:30:00-15:30:00 **ออกตรวจ** เวลา 08.00-16.00 น. เฉพาะวันที่ 28 ต.ค. 66 // (วันที่ 7, 21 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันอาทิตย์ 07:30:00-15:30:00 (วันที่ 8 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชนิกานต์ วงศ์แหลมสิงห์เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์เวชศาสตร์ครอบครัว-


.

พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว
วันจันทร์ - พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันอังคาร - พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันพุธ - พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันพฤหัสบดี - พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันศุกร์ - พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันเสาร์ 08:00-16:00 (วันที่ 14, 28 ต.ค. 66) งดออกตรวจ // **ออกตรวจ** เวลา 07.30-15.30 น. เฉพาะวันที่ 21 ต.ค. 66 พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันอาทิตย์ 07:30:00-15:30:00 **ออกตรวจ** เวลา 08.00-16.00 น. เฉพาะวันที่ 15, 29 ต.ค. 66 พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชูขวัญ จำปาวงศ์เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาติอนันต์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ07:30:00-15:30:00


.

พญ.ฐิติพร ทรัพย์ชาติอนันต์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันจันทร์ 07:30:00-15:30:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาติอนันต์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันอังคาร 07:30:00-15:30:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาติอนันต์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันพุธ 08:00:00-16:00:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาติอนันต์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันพฤหัสบดี 08:00:00-16:00:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาติอนันต์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันศุกร์ 07:30:00-15:30:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาติอนันต์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันเสาร์ - พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาติอนันต์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันอาทิตย์ - พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาติอนันต์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาติอนันต์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป-


.

พญ.น้ำมณี มณีนิล
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 08:00:00-16:00:00 (วันที่ 9 ต.ค 66) งดออกตรวจ พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอังคาร - พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพุธ - พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี 08:00:00-16:00:00 พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันศุกร์ 08:00:00-16:00:00 (วันที่ 6 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันเสาร์ 08:00-16:00 (วันที่ 7 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ 08:00:00-16:00:00 (วันที่ 8 ต.ค 66) งดออกตรวจ พญ.น้ำมณีมณีนิล
นัดหมายแพทย์ : พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ08:00-16:00
(วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ


.

พญ.สุปรานี อรุณวุฒิพงศ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันจันทร์ 07:30:00-15:30:00 **ออกตรวจ** เวลา 07.30-16.00 น. เฉพาะวันที่ 9 ต.ค. 66 // (วันที่ 16 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันอังคาร 08:00-16:00 (วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันพุธ 07:30:00-15:30:00 **ออกตรวจ** เวลา 07.30-12.00 น. เฉพาะวันที่ 11 ต.ค. 66 // (วันที่ 18 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันพฤหัสบดี 07:30:00-15:30:00 (วันที่ 12, 19 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันศุกร์ 08:00:00-16:00:00 (วันที่ 13, 20 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันเสาร์ 07:30-15:30 (วันที่ 14, 21 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันอาทิตย์ 07:30:00-16:30:00 **ออกตรวจ** เฉพาะวันที่ 8 ต.ค. 66 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป08:00:00-16:00:00


.

พญ.แก้วตา เรืองรัตนภูมิ
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 08:00:00-16:00:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอังคาร 08:00:00-16:00:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพุธ 08:00:00-16:00:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี 08:00:00-16:00:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันศุกร์ 08:00:00-16:00:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันเสาร์ 08:00:00-16:00:00 **ออกตรวจ** เฉพาะ วันที่ 21 ต.ค. 66 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ 08:00:00-16:00:00 (วันที่ 15, 29 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
นัดหมายแพทย์ : พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ07:30:00-15:30:00


.

พญ.ฐิติพร ทรัพย์ชาตอนันต์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันจันทร์ 07:30:00-15:30:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันอังคาร 07:30:00-15:30:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันพุธ 08:00:00-16:00:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันศุกร์ 07:30-15:30:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันเสาร์ - พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันอาทิตย์ - พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ08:00-16:00
(วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ


.

พญ.สุปรานี อรุณวุฒิพงศ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันจันทร์ 07:30:00-15:30:00 **ออกตรวจ** เวลา 07.30-16.00 น. เฉพาะวันที่ 9 ต.ค. 66 // (วันที่ 16 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันอังคาร 08:00-16:00 (วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันพุธ 07:30:00-15:30:00 **ออกตรวจ** เวลา 07.30-12.00 น. เฉพาะวันที่ 11 ต.ค. 66 // (วันที่ 18 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันพฤหัสบดี 07:30:00-15:30:00 (วันที่ 12, 19 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันศุกร์ 08:00:00-16:00:00 (วันที่ 13, 20 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันเสาร์ 07:30:00-15:30:00 (วันที่ 14, 21 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วันอาทิตย์ 07:30:00-13:00:00 **ออกตรวจ** เฉพาะวันที่ 8 ต.ค. 66 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หู-คอ-จมูก
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา08:00-12:00 / 13:00-17:00
แพทย์ **ออกตรวจ** เฉพาะวันที่ 3, 17 ต.ค.66


.

นพ.วีรพล กนกรัตน์มณี
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 แพทย์ **ออกตรวจ** เฉพาะวันที่ 3, 17 ต.ค.66 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 แพทย์ **ออกตรวจ** เฉพาะวันที่ 4, 18 ต.ค.66 // ( วันที่ 25 ต.ค. 66 ) **ออกตรวจเสริม** 8.00-17.00 น. แทน พ.รัชดา นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ 08:00-20:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
นัดหมายแพทย์ : นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา-


.

นพ.โชติพัฒน์ ทองเย็น
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 (วันที่ 23 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พ.รตา แทน นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร - นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ 12:00-13:00 (วันที่ 18 , 25 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 (วันที่ 19 , 26 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ 12:00-13:00 (วันที่ 20 , 27 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ - นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 (วันที่ 22 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
นัดหมายแพทย์ : นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา-


.

พญ.จักก์อุษา ชนะสิทธิ์
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 (วันที่ 4 ต.ค.. 66) งดออกตรวจ // พ.รตา ออกตรวจแทน พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 (วันที่ 5 ต.ค.. 66) งดออกตรวจ พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา-


.

พญ.จักรวิดา โกษาคาร
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ 17:00-20:00 พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.จักรวิดาโกษาคาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา12:00-13:00 / 17:00-20:00
(วันที่ 24 ต.ค. 66) **ออกตรวจเสริม** เวลา 16.00-17.00 น.


.

พญ.รตา สุวรรณจักร
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - (วันที่ 23 ต.ค. 66) **ออกตรวจเสริม** เวลา 17.00-20.00 น. แทน พ.โชติพัฒน์ พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร 12:00-13:00 / 17:00-20:00 (วันที่ 24 ต.ค. 66) **ออกตรวจเสริม** เวลา 16.00-17.00 น. พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ - (วันที่ 4 ต.ค.. 66) **ออกตรวจเสริม** 17.00-20.00 น. ตรวจแทน พ.จักษ์อุษา พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ - พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ - พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.รตาสุวรรณจักร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา08:00-19:00
(วันที่ 24 ต.ค. 66) งดออกตรวจ


.

พญ.รัชดา เจียมจตุรพัฒพร
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร 08:00-19:00 (วันที่ 24 ต.ค. 66) งดออกตรวจ พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 ( วันที่ 25 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ / พ.วีรพลออกตรวจแทน พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ - พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ - พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-19:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
อายุรกรรม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา17:00-21:00


.

นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุล
ความชำนาญการ : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันจันทร์ - นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันอังคาร 17:00-21:00 นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันพุธ - นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันศุกร์ - นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันเสาร์ - นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.กุลชาติ อุทัยวิชากุลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
นพ.จตุรงค์กิจตระกูลรัตน์อายุรแพทย์ทั่วไป-


.

นพ.จตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์
ความชำนาญการ : อายุรแพทย์ทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.จตุรงค์กิจตระกูลรัตน์อายุรแพทย์ทั่วไป
วันอังคาร - นพ.จตุรงค์กิจตระกูลรัตน์อายุรแพทย์ทั่วไป
วันพุธ - นพ.จตุรงค์กิจตระกูลรัตน์อายุรแพทย์ทั่วไป
วันพฤหัสบดี 17:00:00-20:00:00 (วันที่ 26 ต.ค.66) งดออกตรวจ นพ.จตุรงค์กิจตระกูลรัตน์อายุรแพทย์ทั่วไป
วันศุกร์ 17:00:00-20:00:00 (วันที่ 27 ต.ค.66) งดออกตรวจ พ.ศตพร แทน เวลา 17.00-20.00 น. นพ.จตุรงค์กิจตระกูลรัตน์อายุรแพทย์ทั่วไป
วันเสาร์ 17:00:00-20:00:00 **ออกตรวจ** เฉพาะ วันที่ 21 ต.ค. 66 นพ.จตุรงค์กิจตระกูลรัตน์อายุรแพทย์ทั่วไป
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 **ออกตรวจ** เฉพาะ วันที่ 15, 22 ต.ค. 66 นพ.จตุรงค์กิจตระกูลรัตน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.จตุรงค์กิจตระกูลรัตน์อายุรแพทย์ทั่วไป
นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์08:00-12:00 / 13:00-15:00
(วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ


.

นพ.ธนาวุธ ศรีบุญเรือง
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-15:00 (วันที่ 16 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-15:00 (วันที่ 17 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-15:00 (วันที่ 18 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 17:00-22:00 (วันที่ 19 ต.ค. 66) งดออกตรวจ นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-15:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-12:00 (วันที่ 21 ต.ค. 66) **ออกตรวจเสริม** เวลา 07.00-08.00 น. นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา-


.

นพ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันจันทร์ 07:30-08:00 / 19:00:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันอังคาร - นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันพุธ 07:30-08:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันศุกร์ 07:30-08:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันเสาร์ 08:00-09:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-09:00 / 17:00-20:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง-


.

นพ.ปรัชญา อินทสุวรรณ
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันจันทร์ - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันอังคาร - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันพุธ - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 ( วันที่ 5 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันศุกร์ - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันเสาร์ - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันอาทิตย์ 08:00:00-18:00:00 ( วันที่ 8 ต.ค.66 ) งดออกตรวจ นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา-


.

นพ.พาณุพงศ์ วัฒนะเลิศรังสี
ความชำนาญการ : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันจันทร์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันอังคาร - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันพุธ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-22:00:00 นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันศุกร์ 17:00:00-22:00:00 นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันเสาร์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
นัดหมายแพทย์ : นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา17:00-20:00
(วันที่ 17 , 24 ต.ค. 66) งดออกตรวจ


.

นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา