[email protected] 039-319-888


กระดูกและข้อ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์-*60-115


.

นพ. คงชัย หล่อรุ่งโรจน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
วันอังคาร 08:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
วันพุธ 08:00-12:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
วันพฤหัสบดี 08:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
วันศุกร์ 08:00-17:00 แพทย์ติดผ่าตัด เวลา 08.00 - 15.30 น. (วันที่ 18 มิ.ย. 64) นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
วันเสาร์ 17:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
วันอาทิตย์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์08:00-17:00*60-111


.

นพ. ฉัตรปิยะ ชวศิริกุลฑล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
วันพุธ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
วันศุกร์ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
วันเสาร์ - นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
วันอาทิตย์ - นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
นัดหมายแพทย์ : นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์-*60-116


.

นพ. ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
วันอังคาร - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
วันพุธ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
วันพฤหัสบดี - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
วันศุกร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
วันเสาร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
วันอาทิตย์ 16:00-20:00 นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
นัดหมายแพทย์ : นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์-*60-117


.

นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
วันอังคาร 17:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 15 มิ.ย. 64) และ **ออกตรวจ** (วันที่ 22 มิ.ย. 64) นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
วันพุธ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
วันพฤหัสบดี - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
วันศุกร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
วันเสาร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
นัดหมายแพทย์ : นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์-*60-113


.

นพ. วิชัย ชูชีพชื่นกมล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
วันพุธ 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
วันพฤหัสบดี - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
วันเสาร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
นัดหมายแพทย์ : นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์-*60-126


.

นพ. ศุภฤกษ์ สุขสำราญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันจันทร์ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
วันพุธ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
วันพฤหัสบดี - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
วันอาทิตย์ 12:00-16:00 นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
นัดหมายแพทย์ : นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดีศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์-*60-137


.

นพ.ฤชุพงศ์ ผู้ภักดี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดี
วันอังคาร - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดี
วันพุธ - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดี
วันพฤหัสบดี - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดี
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดี
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดี
วันอาทิตย์ - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดี
นัดหมายแพทย์ : นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดี
นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์17:00-20:00*60-133


.

นพ.วิทวัส หอมเจริญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.วิทวัสหอมเจริญ
วันอังคาร - นพ.วิทวัสหอมเจริญ
วันพุธ - นพ.วิทวัสหอมเจริญ
วันพฤหัสบดี - นพ.วิทวัสหอมเจริญ
วันศุกร์ - นพ.วิทวัสหอมเจริญ
วันเสาร์ 08:00-20:00 นพ.วิทวัสหอมเจริญ
วันอาทิตย์ - นพ.วิทวัสหอมเจริญ
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิทวัสหอมเจริญ
นพ.ศุภเจตนิยมค้าศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์-*60-141


.

นพ.ศุภเจต นิยมค้า
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ - นพ.ศุภเจตนิยมค้า
วันอังคาร - นพ.ศุภเจตนิยมค้า
วันพุธ - นพ.ศุภเจตนิยมค้า
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ศุภเจตนิยมค้า
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.ศุภเจตนิยมค้า
วันเสาร์ 13:00-20:00 นพ.ศุภเจตนิยมค้า
วันอาทิตย์ - นพ.ศุภเจตนิยมค้า
นัดหมายแพทย์ : นพ.ศุภเจตนิยมค้า
นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์17:00-20:00*60-114


.

นพ.สิทธิพร แก้วตระการวงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
วันอังคาร - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
วันพุธ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
วันศุกร์ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
วันอาทิตย์ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์08:00-12:00 / 13:00-17:00*60-112


.

นพ.ไทยทรง เรืองไพศาลบำรุง
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
วันเสาร์ - นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
วันอาทิตย์ - นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์08:00-20:00 แพทย์ติดผ่าตัด เวลา 08.00 - 13.00 น. (วันที่ 21 มิ.ย. 64)*60-139


.

พญ.ชัชชฎา พานิชอัตรา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 08:00-20:00 แพทย์ติดผ่าตัด เวลา 08.00 - 13.00 น. (วันที่ 21 มิ.ย. 64) พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
วันอังคาร 08:00-12:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
วันศุกร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
วันเสาร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 / 13:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์-*60-142


.

พญ.อนุชิดา วิวิธพรมงคล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
วันอังคาร - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
วันพฤหัสบดี - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
วันศุกร์ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
วันเสาร์ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
นัดหมายแพทย์ : พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
กายภาพบำบัด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู-


.

นพ.เสถียร สัมพัสนีธำรง
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
วันอังคาร - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
วันพุธ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
วันพฤหัสบดี - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
วันศุกร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
วันเสาร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
วันอาทิตย์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
นัดหมายแพทย์ : นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู-*60-118


.

พญ.โสภา ภูมิสวัสดิ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
วันอังคาร 09:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
วันเสาร์ 09:00-12:00 / 13:00-16:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
วันอาทิตย์ - พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
กุมารเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด17:00-20:00*60-313


.

นญ.ภัสนันท์ ตั้งใจพัฒนา
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันจันทร์ 17:00-20:00 นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
วันอังคาร - นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
วันพุธ 17:00-20:00 นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
วันพฤหัสบดี - นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
วันศุกร์ - นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
วันเสาร์ 17:00-22:00 นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
วันอาทิตย์ - นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
นัดหมายแพทย์ : นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์-*60-303


.

นพ.ชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชซาสตร์
วันจันทร์ - นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
วันอังคาร 10:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
วันพุธ 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
วันพฤหัสบดี 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
วันศุกร์ 09:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
วันเสาร์ 09:00-16:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
วันอาทิตย์ - นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
นพ.ปกป้องณ สงขลากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด-*60-311


.

นพ.ปกป้อง ณ สงขลา
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
วันจันทร์ - นพ.ปกป้องณ สงขลา
วันอังคาร - นพ.ปกป้องณ สงขลา
วันพุธ - นพ.ปกป้องณ สงขลา
วันพฤหัสบดี - นพ.ปกป้องณ สงขลา
วันศุกร์ 17:00-20:00 แพทย์ออกตรวจ ARI เวลา 17.00-20.00 น. (วันที่ 18 มิ.ย. 64) นพ.ปกป้องณ สงขลา
วันเสาร์ - นพ.ปกป้องณ สงขลา
วันอาทิตย์ 17:00-22:00 นพ.ปกป้องณ สงขลา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปกป้องณ สงขลา
นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์07:00-16:00*60-301


.

นพ.โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 07:00-16:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
วันอังคาร 08:00-12:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
วันพุธ 07:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
วันศุกร์ 08:00-12:00 แพทย์ออกตรวจ ARI เวลา 08.00-12.00 น. (วันที่ 18 มิ.ย. 64) นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
วันเสาร์ - นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
วันอาทิตย์ 13:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติกุมารเวชศาสตร์08:00-17:00*60-307


.

พญ.จริยา พจน์ทวีเกียรติ
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
วันอังคาร 07:00-13:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
วันศุกร์ - พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
วันเสาร์ - พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
นัดหมายแพทย์ : พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์-*60-302


.

พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
วันอังคาร 12:00-17:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
วันศุกร์ 07:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
วันเสาร์ 13:00-20:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
วันอาทิตย์ - พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
นัดหมายแพทย์ : พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์-*60-304


.

พญ.ยมลพร ผลประพฤติ
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.ยมลพรผลประพฤติ
วันอังคาร - พญ.ยมลพรผลประพฤติ
วันพุธ - พญ.ยมลพรผลประพฤติ
วันพฤหัสบดี - พญ.ยมลพรผลประพฤติ
วันศุกร์ - พญ.ยมลพรผลประพฤติ
วันเสาร์ - พญ.ยมลพรผลประพฤติ
วันอาทิตย์ - พญ.ยมลพรผลประพฤติ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ยมลพรผลประพฤติ
พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด-*60-305


.

พญ.ยิ่งดาว ชยสิกานนท์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันจันทร์ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
วันพุธ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
วันเสาร์ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 / 13:00-17:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์08:00-12:00 / 13:00-17:00 แพทย์ออกตรวจ ARI เวลา 08.00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 น. (วันที่ 21 มิ.ย. 64)*60-300


.

พญ.รุ่งทิพย์ เจนอนันต์พร
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 แพทย์ออกตรวจ ARI เวลา 08.00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 น. (วันที่ 21 มิ.ย. 64) พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
วันอังคาร 08:00-12:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
วันพุธ - พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
วันพฤหัสบดี - พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
วันศุกร์ 12:00-17:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 18 มิ.ย. 64) พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
วันเสาร์ 08:00-13:00 / 17:00-20:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
วันอาทิตย์ 07:00-17:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น-*60-312


.

พญ.ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันจันทร์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
วันอังคาร 16:30-19:30 พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
วันพุธ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
วันพฤหัสบดี 16:30-19:30 พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
วันศุกร์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
วันเสาร์ 10:00-16:00 พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
วันอาทิตย์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ17:00-22:00*60-315


.

พญ.วริศรา พรประเสริฐชัย
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 17:00-22:00 พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
วันอังคาร - พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
วันพฤหัสบดี - พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
วันศุกร์ - พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
วันเสาร์ - พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
นัดหมายแพทย์ : พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ-*60-310


.

พญ.วาสนา ปรางค์วัฒนากุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ - พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
วันอังคาร 12:00-16:00 / 20:00-22:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
วันพุธ 13:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
วันเสาร์ 08:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
วันอาทิตย์ - พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา17:00-20:00 แพทย์ออกตรวจ ARI เวลา 17.00 - 20.00 น. (วันที่ 21 มิ.ย. 64)*60-306


.

พญ.ศิริพร ภัทรฐิติกุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 แพทย์ออกตรวจ ARI เวลา 17.00 - 20.00 น. (วันที่ 21 มิ.ย. 64) พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
วันอังคาร - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
วันพุธ 17:00-22:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
วันพฤหัสบดี - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
วันศุกร์ 17:00-22:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
วันเสาร์ - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์08:00-17:00:00*60-314


.

พญ.ศุภรดา หงส์รัตน์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-17:00:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
วันพุธ 08:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
วันพฤหัสบดี 07:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
วันศุกร์ - พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
วันเสาร์ - พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชซาสตร์-*60-308


.

พญ.สิริมา ยอดเซียน
ความชำนาญการ : กุมารเวชซาสตร์
วันจันทร์ - พญ.สิริมายอดเซียน
วันอังคาร 13:00-20:00 พญ.สิริมายอดเซียน
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.สิริมายอดเซียน
วันพฤหัสบดี 08:00-13:00 / 17:00-22:00 พญ.สิริมายอดเซียน
วันศุกร์ 09:00-12:00 พญ.สิริมายอดเซียน
วันเสาร์ 07:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.สิริมายอดเซียน
วันอาทิตย์ - พญ.สิริมายอดเซียน
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริมายอดเซียน
พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต-*60-309


.

พญ.สิริลักษณ์ วงศ์ชัยสุริยะ
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันจันทร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
วันพุธ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
วันพฤหัสบดี - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
วันศุกร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
วันเสาร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 / 17:00-20:00 พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
จิตเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์-*60-224


.

นพ.วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
วันอังคาร - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
วันพุธ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
วันพฤหัสบดี - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
วันศุกร์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
วันเสาร์ 09:00-16:00 นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์12:00-15:00*60-225


.

พญ.วรนุช โกศาคาร
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ 12:00-15:00 พญ.วรนุชโกศาคาร
วันอังคาร - พญ.วรนุชโกศาคาร
วันพุธ 10:00-14:00 พญ.วรนุชโกศาคาร
วันพฤหัสบดี - พญ.วรนุชโกศาคาร
วันศุกร์ 12:00-15:00 พญ.วรนุชโกศาคาร
วันเสาร์ 12:00-15:00 พญ.วรนุชโกศาคาร
วันอาทิตย์ - พญ.วรนุชโกศาคาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรนุชโกศาคาร
พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์-*60-217


.

พญ.สุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
วันศุกร์ - พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
ตา
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา-*60-502


.

นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
วันอังคาร - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
วันพุธ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
วันพฤหัสบดี - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
วันศุกร์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
วันเสาร์ 08:00-09:00 นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
วันอาทิตย์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
นพ.รวิบุณยะโอภาสจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา-*60-503


.

นพ.รวิ บุณยะโอภาส
ความชำนาญการ : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันจันทร์ - นพ.รวิบุณยะโอภาส
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.รวิบุณยะโอภาส
วันพุธ - นพ.รวิบุณยะโอภาส
วันพฤหัสบดี - นพ.รวิบุณยะโอภาส
วันศุกร์ - นพ.รวิบุณยะโอภาส
วันเสาร์ - นพ.รวิบุณยะโอภาส
วันอาทิตย์ - นพ.รวิบุณยะโอภาส
นัดหมายแพทย์ : นพ.รวิบุณยะโอภาส
นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา-*60-501


.

นพ.ไพศาล สหพัฒนา
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนา
วันอังคาร - นพ.ไพศาลสหพัฒนา
วันพุธ - นพ.ไพศาลสหพัฒนา
วันพฤหัสบดี - นพ.ไพศาลสหพัฒนา
วันศุกร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนา
วันเสาร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนา
วันอาทิตย์ 08:30-16:00 นพ.ไพศาลสหพัฒนา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไพศาลสหพัฒนา
พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา08:30-17:00*60-500


.

พญ.จณัญญา ชวศิริกุลฑล
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
วันอังคาร 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
วันพุธ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
วันพฤหัสบดี 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
วันศุกร์ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
วันอาทิตย์ - พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
นัดหมายแพทย์ : พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา-*60-511


.

พญ.ทิพย์สุดา สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
วันพฤหัสบดี - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
วันศุกร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
วันเสาร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
วันอาทิตย์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา08:00-17:00*60-514


.

พญ.นภัส เฉลิมพรพงศ์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
วันอังคาร 08:00-12:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
วันเสาร์ - พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
พญ.พรทิพย์นิติการุญจักษุวิทยา-*60-509


.

พญ.พรทิพย์ นิติการุญ
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - พญ.พรทิพย์นิติการุญ
วันอังคาร - พญ.พรทิพย์นิติการุญ
วันพุธ - พญ.พรทิพย์นิติการุญ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญ
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญ
วันเสาร์ 12:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญ
วันอาทิตย์ - พญ.พรทิพย์นิติการุญ
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรทิพย์นิติการุญ
พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรจักษุวิทยา17:00-20:00*60-510


.

พญ.สุภาพรรณ ฉัตรทินกร
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
วันอังคาร - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
วันพุธ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
วันพฤหัสบดี - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
วันศุกร์ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
วันเสาร์ 13:00-16:00 พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
วันอาทิตย์ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
ศัลยกรรม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์-*60-129


.

นพ.กฤตวิทย์ กฤตยามณีรัตน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
วันพุธ - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
วันพฤหัสบดี - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
วันศุกร์ - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
วันเสาร์ 12:00-16:00 นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์12:00-13:00 / 17:00-20:00*60-102


.

นพ.ชัชวาล สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
วันอังคาร - นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
วันพุธ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
วันพฤหัสบดี - นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
วันศุกร์ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
วันอาทิตย์ - นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์17:00-20:00*60-104


.

นพ.ชูศักดิ์ วังรัตนโสภณ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
วันอังคาร - นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
วันศุกร์ - นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
วันอาทิตย์ 16:00-19:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก-*60-103


.

นพ.ธงชัย วรรณศิริ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันจันทร์ - นพ.ธงชัยวรรณศิริ
วันอังคาร - นพ.ธงชัยวรรณศิริ
วันพุธ - นพ.ธงชัยวรรณศิริ
วันพฤหัสบดี - นพ.ธงชัยวรรณศิริ
วันศุกร์ - นพ.ธงชัยวรรณศิริ
วันเสาร์ - นพ.ธงชัยวรรณศิริ
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ.ธงชัยวรรณศิริ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธงชัยวรรณศิริ
นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์17:00-20:00


.

นพ.ธวัชชัย ไตรมิตรวิทยากุล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
วันอังคาร - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
วันพุธ - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
วันพฤหัสบดี - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
วันศุกร์ - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
วันเสาร์ 16:00-20:00 นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
วันอาทิตย์ 08:00-14:00 นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป-*60-144


.

นพ.ธิติ วรรณศิริ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.ธิติวรรณศิริ
วันอังคาร - นพ.ธิติวรรณศิริ
วันพุธ - นพ.ธิติวรรณศิริ
วันพฤหัสบดี - นพ.ธิติวรรณศิริ
วันศุกร์ - นพ.ธิติวรรณศิริ
วันเสาร์ - นพ.ธิติวรรณศิริ
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 / 16:00-20:00 นพ.ธิติวรรณศิริ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธิติวรรณศิริ
นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์08:00-12:00 / 13:00-17:00*60-101


.

นพ.นพดล เชยสมบัติ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติ
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติ
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติ
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติ
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติ
วันเสาร์ - นพ.นพดลเชยสมบัติ
วันอาทิตย์ - นพ.นพดลเชยสมบัติ
นัดหมายแพทย์ : นพ.นพดลเชยสมบัติ
นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์-*60-131


.

นพ.พิพัฒน์ จิรพงศธร
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
วันอังคาร 12:00-13:00 นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
วันพุธ 12:00-13:00 นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
วันพฤหัสบดี - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
วันศุกร์ 12:00-13:00 นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
วันเสาร์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
วันอาทิตย์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
นัดหมายแพทย์ : นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก-*60-110


.

นพ.วิชิต กาญจนเสริม
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันจันทร์ - นพ.วิชิตกาญจนเสริม
วันอังคาร - นพ.วิชิตกาญจนเสริม
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.วิชิตกาญจนเสริม
วันพฤหัสบดี - นพ.วิชิตกาญจนเสริม
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.วิชิตกาญจนเสริม
วันเสาร์ - นพ.วิชิตกาญจนเสริม
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 นพ.วิชิตกาญจนเสริม
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิชิตกาญจนเสริม
นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์-*60-106


.

นพ.สมเกียรติ สนั่นเกียรติเจริญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
วันอังคาร 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
วันพุธ - นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
วันพฤหัสบดี - นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
วันเสาร์ 12:00-20:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
วันอาทิตย์ 12:00-16:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
นัดหมายแพทย์ : นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์12:00-13:00 / 17:00-18:00*60-105


.

นพ.สองบุญ พูลประสาท
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 12:00-13:00 / 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาท
วันอังคาร 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาท
วันพุธ 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาท
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 / 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาท
วันศุกร์ 17:00-18:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 18 มิ.ย. 64) นพ.สองบุญพูลประสาท
วันเสาร์ 12:00-17:00 นพ.สองบุญพูลประสาท
วันอาทิตย์ 12:00-17:00 นพ.สองบุญพูลประสาท
นัดหมายแพทย์ : นพ.สองบุญพูลประสาท
นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก-*60-107


.

นพ.สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันจันทร์ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
วันพุธ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
วันศุกร์ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
วันอาทิตย์ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์ 17:00-20:00*60-108


.

นพ.อภิชาติ จันทร์ทองคำ
ความชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
วันอังคาร - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
วันศุกร์ - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
วันเสาร์ - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
วันอาทิตย์ - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
นัดหมายแพทย์ : นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด-*60-145


.

นพ.อาคม เสือสาวะถี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันจันทร์ - นพ.อาคมเสือสาวะถี
วันอังคาร - นพ.อาคมเสือสาวะถี
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.อาคมเสือสาวะถี
วันพฤหัสบดี - นพ.อาคมเสือสาวะถี
วันศุกร์ - นพ.อาคมเสือสาวะถี
วันเสาร์ 12:00-16:00 นพ.อาคมเสือสาวะถี
วันอาทิตย์ - นพ.อาคมเสือสาวะถี
นัดหมายแพทย์ : นพ.อาคมเสือสาวะถี
นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์08:00-12:00 / 13:00-17:00*60-100


.

นพ.เด่น จงกล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.เด่นจงกล
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.เด่นจงกล
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.เด่นจงกล
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.เด่นจงกล
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 แพทย์งดออกตรวจเวลา 13.00-16.00น. (วันที่ 18 มิ.ย. 64) นพ.เด่นจงกล
วันเสาร์ - นพ.เด่นจงกล
วันอาทิตย์ - นพ.เด่นจงกล
นัดหมายแพทย์ : นพ.เด่นจงกล
พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์ -*60-128


.

พญ.ขนิษฐา มหาวงศ์
ความชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
วันอังคาร - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
วันพุธ - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
วันพฤหัสบดี - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์-*60-132


.

พญ.ชนินพร แสงศรี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.ชนินพรแสงศรี
วันอังคาร - พญ.ชนินพรแสงศรี
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ชนินพรแสงศรี
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ชนินพรแสงศรี
วันศุกร์ - พญ.ชนินพรแสงศรี
วันเสาร์ - พญ.ชนินพรแสงศรี
วันอาทิตย์ - พญ.ชนินพรแสงศรี
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชนินพรแสงศรี
พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา08:00-12:00 / 13:00-17:00*60-147


.

พญ.อภิรดี พิชัยชาญเลิศ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศ
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศ
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศ
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศ
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 แพทย์ติดผ่าตัด 11.00-13.00 น. (วันที่ 18 มิ.ย.64) พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศ
วันเสาร์ - พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศ
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศ
นัดหมายแพทย์ : พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศ
พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์17:00-20:00*60-143


.

พญ.เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
วันอังคาร - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
วันพฤหัสบดี - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
วันศุกร์ - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
วันเสาร์ - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
วันอาทิตย์ - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
ศัลยกรรมระบบประสาท
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์13:00-20:00*60-148


.

นพ.วสันต์ อภิบาลพูลผล
ความชำนาญการ : ประสาทศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
วันอังคาร - นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
วันพุธ 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
วันพฤหัสบดี 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
วันศุกร์ 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
วันเสาร์ 09:00-17:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
วันอาทิตย์ - นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์09:00-17:00*60-125


.

นพ.อนุชิต ประภาสินทรัพย์
ความชำนาญการ : ประสาทศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
วันอังคาร 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
วันพุธ 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
วันพฤหัสบดี 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
วันศุกร์ 09:00-17:00 แพทย์งดออกตรวจเวลา 13.00-17.00 น. (วันที่ 18 มิ.ย. 64) นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
วันเสาร์ - นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
วันอาทิตย์ - นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
นพ.เกษมศักดิ์ปฏิเวชประสาทศัลยศาสตร์-*60-134


.

นพ.เกษมศักดิ์ ปฏิเวช
ความชำนาญการ : ประสาทศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.เกษมศักดิ์ปฏิเวช
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.เกษมศักดิ์ปฏิเวช
วันพุธ - นพ.เกษมศักดิ์ปฏิเวช
วันพฤหัสบดี - นพ.เกษมศักดิ์ปฏิเวช
วันศุกร์ - นพ.เกษมศักดิ์ปฏิเวช
วันเสาร์ - นพ.เกษมศักดิ์ปฏิเวช
วันอาทิตย์ - นพ.เกษมศักดิ์ปฏิเวช
นัดหมายแพทย์ : นพ.เกษมศักดิ์ปฏิเวช
หอผู้ป่วยวิกฤติ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์อายุรศาสตร์08:00-20:00


.

นพ.นนทภัค เที่ยงภักดิ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-20:00 นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์
วันอังคาร - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์
วันพุธ 08:00-20:00 นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์
วันพฤหัสบดี - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์
วันศุกร์ - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์
วันเสาร์ - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์
นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์-


.

นพ.วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
วันอังคาร 08:00-20:00 นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
วันพุธ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
วันพฤหัสบดี - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
วันศุกร์ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
วันเสาร์ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
วันอาทิตย์ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
หัวใจและหลอดเลือด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ-*60-220


.

นพ.ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันอังคาร 07:30-08:00 นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันพุธ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันพฤหัสบดี 07:30-08:00 นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันศุกร์ 07:30-08:00 นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันเสาร์ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันอาทิตย์ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ08:00-17:00*60-216


.

นพ.นันทชัย ปิยะรุจิรเวช
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
วันเสาร์ - นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
นัดหมายแพทย์ : นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด-*60-219


.

นพ.วิวัฒน์ กาญจนรุจวิวัฒน์
ความชำนาญการ : หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันจันทร์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
วันพุธ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
วันศุกร์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
วันเสาร์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
วันอาทิตย์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
นพ.ศรัณย์พงศ์ภิบาลญาติอายุศาสตร์โรคหัวใจ-*60-234


.

นพ.ศรัณย์พงศ์ ภิบาลญาติ
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ - นพ.ศรัณย์พงศ์ภิบาลญาติ
วันอังคาร - นพ.ศรัณย์พงศ์ภิบาลญาติ
วันพุธ - นพ.ศรัณย์พงศ์ภิบาลญาติ
วันพฤหัสบดี - นพ.ศรัณย์พงศ์ภิบาลญาติ
วันศุกร์ - นพ.ศรัณย์พงศ์ภิบาลญาติ
วันเสาร์ - นพ.ศรัณย์พงศ์ภิบาลญาติ
วันอาทิตย์ - นพ.ศรัณย์พงศ์ภิบาลญาติ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ศรัณย์พงศ์ภิบาลญาติ
นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด17:00-20:00*60-218


.

นพ.โพธิ์ จรรยาวนิชย์
ความชำนาญการ : หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
วันอังคาร - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
วันพุธ - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
วันพฤหัสบดี - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
วันศุกร์ - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
วันอาทิตย์ - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ08:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 21 มิ.ย. 64)*60-237


.

พญ.ประภากร สิงห์ปรีชา
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 08:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 21 มิ.ย. 64) พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
วันอังคาร 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
วันพฤหัสบดี 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
วันศุกร์ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
ศัลยกรรมตกแต่ง
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง-*60-124


.

นพ.กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
วันอังคาร - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
วันพฤหัสบดี - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
วันศุกร์ - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
วันเสาร์ 09:00-12:00 นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
วันอาทิตย์ - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
นัดหมายแพทย์ : นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง-*60-136


.

นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
วันอังคาร - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
วันพุธ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
วันศุกร์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
วันเสาร์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
วันอาทิตย์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง-*60-123


.

นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
วันอังคาร 09:00-12:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
วันพุธ - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
วันพฤหัสบดี - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
วันศุกร์ 10:00-13:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
วันเสาร์ - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
วันอาทิตย์ 10:00-14:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง17:00-20:00*60-130


.

นพ.เศวต หวังธรรมมั่ง
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
วันอังคาร - นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
วันพุธ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
วันพฤหัสบดี - นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
วันศุกร์ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
วันเสาร์ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
วันอาทิตย์ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
นัดหมายแพทย์ : นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.คมพลวงษ์มณีชูโชติเวชปฎิบัติทั่วไป-


.

นพ.คมพล วงษ์มณีชูโชติ
ความชำนาญการ : เวชปฎิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.คมพลวงษ์มณีชูโชติ
วันอังคาร - นพ.คมพลวงษ์มณีชูโชติ
วันพุธ - นพ.คมพลวงษ์มณีชูโชติ
วันพฤหัสบดี - นพ.คมพลวงษ์มณีชูโชติ
วันศุกร์ - นพ.คมพลวงษ์มณีชูโชติ
วันเสาร์ - นพ.คมพลวงษ์มณีชูโชติ
วันอาทิตย์ - นพ.คมพลวงษ์มณีชูโชติ
นัดหมายแพทย์ : นพ.คมพลวงษ์มณีชูโชติ
นพ.ทศพลพูนสมบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

นพ.ทศพล พูนสมบัติ
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.ทศพลพูนสมบัติ
วันอังคาร - นพ.ทศพลพูนสมบัติ
วันพุธ - นพ.ทศพลพูนสมบัติ
วันพฤหัสบดี - นพ.ทศพลพูนสมบัติ
วันศุกร์ - นพ.ทศพลพูนสมบัติ
วันเสาร์ - นพ.ทศพลพูนสมบัติ
วันอาทิตย์ - นพ.ทศพลพูนสมบัติ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ทศพลพูนสมบัติ
นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน-*60-801


.

นพ.ธนาวัต แหวนวงษ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
วันอังคาร - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
วันพุธ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
วันพฤหัสบดี - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
วันศุกร์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
วันเสาร์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
วันอาทิตย์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
นพ.ปกฉัตรเลิศคชาธารเวชปฎิบัติทั่วไป-


.

นพ.ปกฉัตร เลิศคชาธาร
ความชำนาญการ : เวชปฎิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.ปกฉัตรเลิศคชาธาร
วันอังคาร - นพ.ปกฉัตรเลิศคชาธาร
วันพุธ - นพ.ปกฉัตรเลิศคชาธาร
วันพฤหัสบดี - นพ.ปกฉัตรเลิศคชาธาร
วันศุกร์ - นพ.ปกฉัตรเลิศคชาธาร
วันเสาร์ - นพ.ปกฉัตรเลิศคชาธาร
วันอาทิตย์ - นพ.ปกฉัตรเลิศคชาธาร
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปกฉัตรเลิศคชาธาร
นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป-


.

นพ.ปุณณวิช จิตเจือจุน
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
วันอังคาร - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
วันพุธ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
วันพฤหัสบดี - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
วันศุกร์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
วันเสาร์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
วันอาทิตย์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-*60-800


.

นพ.ภูวดล บุญเพิ่มผล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
วันอังคาร - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
วันพุธ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
วันพฤหัสบดี - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
วันศุกร์ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
วันเสาร์ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
วันอาทิตย์ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

นพ.วาปี มาศผล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.วาปีมาศผล
วันอังคาร - นพ.วาปีมาศผล
วันพุธ - นพ.วาปีมาศผล
วันพฤหัสบดี - นพ.วาปีมาศผล
วันศุกร์ - นพ.วาปีมาศผล
วันเสาร์ 08:00-20:00 นพ.วาปีมาศผล
วันอาทิตย์ - นพ.วาปีมาศผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วาปีมาศผล
นพ.ศรัณย์วรรณศุภผลเวชปฎิบัติทั่วไป-


.

นพ.ศรัณย์ วรรณศุภผล
ความชำนาญการ : เวชปฎิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.ศรัณย์วรรณศุภผล
วันอังคาร - นพ.ศรัณย์วรรณศุภผล
วันพุธ - นพ.ศรัณย์วรรณศุภผล
วันพฤหัสบดี - นพ.ศรัณย์วรรณศุภผล
วันศุกร์ - นพ.ศรัณย์วรรณศุภผล
วันเสาร์ - นพ.ศรัณย์วรรณศุภผล
วันอาทิตย์ - นพ.ศรัณย์วรรณศุภผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ศรัณย์วรรณศุภผล
พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ. ธนัญญา ศักดาเดช
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ. ธนัญญาศักดาเดช
วันอังคาร - พญ. ธนัญญาศักดาเดช
วันพุธ - พญ. ธนัญญาศักดาเดช
วันพฤหัสบดี - พญ. ธนัญญาศักดาเดช
วันศุกร์ - พญ. ธนัญญาศักดาเดช
วันเสาร์ - พญ. ธนัญญาศักดาเดช
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ. ธนัญญาศักดาเดช
นัดหมายแพทย์ : พญ. ธนัญญาศักดาเดช
พญ.ชนัญญาดาวสุขเวชปฎิบัติทั่วไป-


.

พญ.ชนัญญา ดาวสุข
ความชำนาญการ : เวชปฎิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - พญ.ชนัญญาดาวสุข
วันอังคาร - พญ.ชนัญญาดาวสุข
วันพุธ - พญ.ชนัญญาดาวสุข
วันพฤหัสบดี - พญ.ชนัญญาดาวสุข
วันศุกร์ - พญ.ชนัญญาดาวสุข
วันเสาร์ - พญ.ชนัญญาดาวสุข
วันอาทิตย์ - พญ.ชนัญญาดาวสุข
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชนัญญาดาวสุข
พญ.พิชญาพิทักษ์สุธีพงศ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ.พิชญา พิทักษ์สุธีพงศ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.พิชญาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันอังคาร - พญ.พิชญาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันพุธ - พญ.พิชญาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันพฤหัสบดี - พญ.พิชญาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันศุกร์ - พญ.พิชญาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันเสาร์ - พญ.พิชญาพิทักษ์สุธีพงศ์
วันอาทิตย์ - พญ.พิชญาพิทักษ์สุธีพงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.พิชญาพิทักษ์สุธีพงศ์
พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป07:00-16:00*60-802


.

พญ.มัทนียา เข็มกำเหนิด
ความชำนาญการ : เวชปฎิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 07:00-16:00 พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
วันอังคาร 07:00-16:00 พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
วันพุธ 07:00-16:00 พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
วันพฤหัสบดี - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
วันศุกร์ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
วันเสาร์ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
วันอาทิตย์ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
นัดหมายแพทย์ : พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-*60-808


.

พญ.วรินญา ศรีสุดดี
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.วรินญาศรีสุดดี
วันอังคาร - พญ.วรินญาศรีสุดดี
วันพุธ - พญ.วรินญาศรีสุดดี
วันพฤหัสบดี - พญ.วรินญาศรีสุดดี
วันศุกร์ - พญ.วรินญาศรีสุดดี
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ.วรินญาศรีสุดดี
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.วรินญาศรีสุดดี
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรินญาศรีสุดดี
พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ.ศศิมา บุญโนทก
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.ศศิมาบุญโนทก
วันอังคาร - พญ.ศศิมาบุญโนทก
วันพุธ - พญ.ศศิมาบุญโนทก
วันพฤหัสบดี - พญ.ศศิมาบุญโนทก
วันศุกร์ - พญ.ศศิมาบุญโนทก
วันเสาร์ - พญ.ศศิมาบุญโนทก
วันอาทิตย์ - พญ.ศศิมาบุญโนทก
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศศิมาบุญโนทก
พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-*60-238


.

พญ.เมษญา ชาติกุล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.เมษญาชาติกุล
วันอังคาร - พญ.เมษญาชาติกุล
วันพุธ - พญ.เมษญาชาติกุล
วันพฤหัสบดี - พญ.เมษญาชาติกุล
วันศุกร์ - พญ.เมษญาชาติกุล
วันเสาร์ - พญ.เมษญาชาติกุล
วันอาทิตย์ - พญ.เมษญาชาติกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.เมษญาชาติกุล
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ08:00-17:00*60-212


.

นพ. วรยศ บุญราช
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ. วรยศบุญราช
วันอังคาร 08:00-16:00 นพ. วรยศบุญราช
วันพุธ 07:00-12:00 นพ. วรยศบุญราช
วันพฤหัสบดี 07:00-12:00 นพ. วรยศบุญราช
วันศุกร์ 07:00-17:00 นพ. วรยศบุญราช
วันเสาร์ 07:00-17:00 นพ. วรยศบุญราช
วันอาทิตย์ - นพ. วรยศบุญราช
นัดหมายแพทย์ : นพ. วรยศบุญราช
นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ-*60-251


.

นพ.ธีรภัทร์ ออประยูร
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
วันศุกร์ - นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ07:00-13:00 / 17:00-20:00*60-213


.

นพ.บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 07:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
วันอังคาร 07:00-17:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
วันศุกร์ 08:00-12:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 18 มิ.ย. 64) นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
วันเสาร์ - นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
วันอาทิตย์ 07:00-17:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
นัดหมายแพทย์ : นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ-*60-215


.

นพ.พุทธ เมืองไพศาล
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - นพ.พุทธเมืองไพศาล
วันอังคาร - นพ.พุทธเมืองไพศาล
วันพุธ - นพ.พุทธเมืองไพศาล
วันพฤหัสบดี - นพ.พุทธเมืองไพศาล
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.พุทธเมืองไพศาล
วันเสาร์ 08:00-20:00 นพ.พุทธเมืองไพศาล
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 นพ.พุทธเมืองไพศาล
นัดหมายแพทย์ : นพ.พุทธเมืองไพศาล
พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ07:00-17:00*60-250


.

พญ.กรกนก สุตพันธ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 07:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์
วันอังคาร 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์
วันพฤหัสบดี 07:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์
วันเสาร์ 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.กรกนกสุตพันธ์
พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ-*60-214


.

พญ.จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
วันพุธ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
วันศุกร์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
วันเสาร์ 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
วันอาทิตย์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
ระบบทางเดินปัสสาวะ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา08:00-17:00*60-120


.

นพ.ปรีชา เตียวรุ่งเรืองสุข
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
วันเสาร์ - นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
วันอาทิตย์ - นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-*60-121


.

นพ.วิรัตน์ เวียงสกุณา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
วันอังคาร - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
วันพุธ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
วันพฤหัสบดี - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
วันศุกร์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
วันเสาร์ 12:00-15:00 นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
วันอาทิตย์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา17:00-20:00*60-140


.

นพ.อรรณพ ชัยพรแก้ว
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
วันอังคาร - นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
วันพุธ - นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
วันเสาร์ - นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
นัดหมายแพทย์ : นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-*60-135


.

นพ.ไกรสร ลิมป์จรรยาวงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
วันพฤหัสบดี - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
วันศุกร์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
วันเสาร์ 08:00-12:00 / 15:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
วันอาทิตย์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
สูตินรีเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์08:00:00-12:00 / 13:00-17:00*60-400


.

นพ.ธีระพงษ์ เพิ่มวัฒนชัย
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์
วันจันทร์ 08:00:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
วันศุกร์ 08:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
วันอาทิตย์ - นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา-*60-402


.

นพ.ประสงค์ ธีรกิจไพศาล
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
วันอังคาร 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
วันพุธ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
วันศุกร์ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
วันเสาร์ 10:00-14:00 นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
วันอาทิตย์ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา08:00-20:00*60-411


.

พญ.ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ 08:00-20:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
วันศุกร์ - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
วันเสาร์ - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
วันอาทิตย์ 08:00-11:00 / 16:00-20:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
พญ.ชุลีกรนิรันดร์พงศ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์-*60-409


.

พญ.ชุลีกร นิรันดร์พงศ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันจันทร์ - พญ.ชุลีกรนิรันดร์พงศ์
วันอังคาร - พญ.ชุลีกรนิรันดร์พงศ์
วันพุธ - พญ.ชุลีกรนิรันดร์พงศ์
วันพฤหัสบดี - พญ.ชุลีกรนิรันดร์พงศ์
วันศุกร์ - พญ.ชุลีกรนิรันดร์พงศ์
วันเสาร์ - พญ.ชุลีกรนิรันดร์พงศ์
วันอาทิตย์ - พญ.ชุลีกรนิรันดร์พงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชุลีกรนิรันดร์พงศ์
พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์-*60-412


.

พญ.ฐิติชญา พฤกษานุศักดิ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันจันทร์ - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
วันอังคาร - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
วันพฤหัสบดี - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
วันศุกร์ - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
วันเสาร์ 14:00-20:00 พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา-*60-405


.

พญ.นฤมล วิเชียรสมสกุล
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
วันอังคาร - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
วันพุธ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
วันพฤหัสบดี - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
วันเสาร์ 13:00-20:00 พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
วันอาทิตย์ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
พญ.ปองกานต์นะยะเนตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา17:00-20:00*60-408


.

พญ.ปองกานต์ นะยะเนตร
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ปองกานต์นะยะเนตร
วันอังคาร - พญ.ปองกานต์นะยะเนตร
วันพุธ - พญ.ปองกานต์นะยะเนตร
วันพฤหัสบดี - พญ.ปองกานต์นะยะเนตร
วันศุกร์ - พญ.ปองกานต์นะยะเนตร
วันเสาร์ - พญ.ปองกานต์นะยะเนตร
วันอาทิตย์ - พญ.ปองกานต์นะยะเนตร
นัดหมายแพทย์ : พญ.ปองกานต์นะยะเนตร
พญ.รุจิรามโนรมย์ภัทรสารมะเร็งนรีเวชวิทยา-*60-413


.

พญ.รุจิรา มโนรมย์ภัทรสาร
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.รุจิรามโนรมย์ภัทรสาร
วันอังคาร - พญ.รุจิรามโนรมย์ภัทรสาร
วันพุธ - พญ.รุจิรามโนรมย์ภัทรสาร
วันพฤหัสบดี - พญ.รุจิรามโนรมย์ภัทรสาร
วันศุกร์ - พญ.รุจิรามโนรมย์ภัทรสาร
วันเสาร์ - พญ.รุจิรามโนรมย์ภัทรสาร
วันอาทิตย์ - พญ.รุจิรามโนรมย์ภัทรสาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รุจิรามโนรมย์ภัทรสาร
พญ.วินียาศุขนิยมมะเร็งนรีเวชวิทยา-*60-404


.

พญ.วินียา ศุขนิยม
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.วินียาศุขนิยม
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.วินียาศุขนิยม
วันพุธ - พญ.วินียาศุขนิยม
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.วินียาศุขนิยม
วันศุกร์ - พญ.วินียาศุขนิยม
วันเสาร์ - พญ.วินียาศุขนิยม
วันอาทิตย์ 11:00-16:00 พญ.วินียาศุขนิยม
นัดหมายแพทย์ : พญ.วินียาศุขนิยม
พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์17:00-20:00*60-410


.

พญ.สิริดา โฆษิตชัยวัฒน์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
วันพุธ - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
วันพฤหัสบดี - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
วันศุกร์ - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
วันเสาร์ - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา08:00-17:00*60-401


.

พญ.สิรินทร์ สังขนันท์
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์
วันศุกร์ - พญ.สิรินทร์สังขนันท์
วันเสาร์ - พญ.สิรินทร์สังขนันท์
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิรินทร์สังขนันท์
พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา-*60-407


.

พญ.อนรรฆวรรณ อิงประสาร
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
วันอังคาร - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
วันพุธ - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
วันพฤหัสบดี 13:00-17:00 พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
วันศุกร์ 08:00-20:00 พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
วันเสาร์ 09:00-12:00 / 13:00-20:00 พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
วันอาทิตย์ - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
ส่งเสริมความงาม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา-*60-239


.

พญ.ปีรติ พหลเทพ
ความชำนาญการ : ตจวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ปีรติพหลเทพ
วันอังคาร - พญ.ปีรติพหลเทพ
วันพุธ - พญ.ปีรติพหลเทพ
วันพฤหัสบดี - พญ.ปีรติพหลเทพ
วันศุกร์ - พญ.ปีรติพหลเทพ
วันเสาร์ - พญ.ปีรติพหลเทพ
วันอาทิตย์ 10:00-17:00 พญ.ปีรติพหลเทพ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ปีรติพหลเทพ
พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา08:30-16:30*60-233


.

พญ.ศิรินี วิภวกุล
ความชำนาญการ : ตจวิทยา
วันจันทร์ 08:30-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุล
วันอังคาร 13:00-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุล
วันพุธ 08:30-19:00 พญ.ศิรินีวิภวกุล
วันพฤหัสบดี 08:30-19:00 พญ.ศิรินีวิภวกุล
วันศุกร์ 13:00-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุล
วันเสาร์ - พญ.ศิรินีวิภวกุล
วันอาทิตย์ - พญ.ศิรินีวิภวกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศิรินีวิภวกุล
ส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว-


.

พญ. อุไร ภูนวกุล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว
วันจันทร์ - พญ. อุไรภูนวกุล
วันอังคาร - พญ. อุไรภูนวกุล
วันพุธ - พญ. อุไรภูนวกุล
วันพฤหัสบดี - พญ. อุไรภูนวกุล
วันศุกร์ - พญ. อุไรภูนวกุล
วันเสาร์ - พญ. อุไรภูนวกุล
วันอาทิตย์ 09:00-16:00 พญ. อุไรภูนวกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ. อุไรภูนวกุล
พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชปฏิบัติครอบครัว-*60-905


.

พญ.ฐิติพร ทรัพย์ชาตอนันต์
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติครอบครัว
วันจันทร์ - พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
วันศุกร์ 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
วันเสาร์ 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
วันอาทิตย์ - พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป08:00-16:00*60-903


.

พญ.น้ำมณี มณีนิล
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 พญ.น้ำมณีมณีนิล
วันอังคาร - พญ.น้ำมณีมณีนิล
วันพุธ - พญ.น้ำมณีมณีนิล
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.น้ำมณีมณีนิล
วันศุกร์ 08:00-16:00 พญ.น้ำมณีมณีนิล
วันเสาร์ 08:00-16:00 พญ.น้ำมณีมณีนิล
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 พญ.น้ำมณีมณีนิล
นัดหมายแพทย์ : พญ.น้ำมณีมณีนิล
พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชปฏิบัติทั่วไป08:00-16:00*60-902


.

พญ.สุปรานี อรุณวุฒิพงศ์
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
วันศุกร์ - พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
วันเสาร์ - พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
วันอาทิตย์ - พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป08:00-16:00*60-904


.

พญ.แก้วตา เรืองรัตนภูมิ
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
วันพฤหัสบดี - พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
วันศุกร์ 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
วันเสาร์ 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
นัดหมายแพทย์ : พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
หู-คอ-จมูก
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.วิทมลรำพึงสุขโสต ศอ นาสิกวิทยา-*60-506


.

นพ.วิทมล รำพึงสุข
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - นพ.วิทมลรำพึงสุข
วันอังคาร - นพ.วิทมลรำพึงสุข
วันพุธ - นพ.วิทมลรำพึงสุข
วันพฤหัสบดี - นพ.วิทมลรำพึงสุข
วันศุกร์ - นพ.วิทมลรำพึงสุข
วันเสาร์ - นพ.วิทมลรำพึงสุข
วันอาทิตย์ 12:00-13:00 นพ.วิทมลรำพึงสุข
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิทมลรำพึงสุข
นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา-*60-505


.

นพ.วีรพล กนกรัตน์มณี
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
วันศุกร์ 08:00-20:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
วันอาทิตย์ - นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
นัดหมายแพทย์ : นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา17:00-20:00*60-507


.

นพ.โชติพัฒน์ ทองเย็น
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
วันอังคาร - นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
วันพุธ 12:00-13:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
วันศุกร์ 12:00-13:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
วันเสาร์ - นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
นัดหมายแพทย์ : นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา-*60-512


.

พญ.จักก์อุษา ชนะสิทธิ์
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
วันอังคาร - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
วันศุกร์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
วันเสาร์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
วันอาทิตย์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา-*60-508


.

พญ.จักรวิดา โกษาคาร
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - พญ.จักรวิดาโกษาคาร
วันอังคาร - พญ.จักรวิดาโกษาคาร
วันพุธ - พญ.จักรวิดาโกษาคาร
วันพฤหัสบดี - พญ.จักรวิดาโกษาคาร
วันศุกร์ - พญ.จักรวิดาโกษาคาร
วันเสาร์ 17:00-20:00 พญ.จักรวิดาโกษาคาร
วันอาทิตย์ - พญ.จักรวิดาโกษาคาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.จักรวิดาโกษาคาร
พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา-*60-515


.

พญ.รตา สุวรรณจักร
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - พญ.รตาสุวรรณจักร
วันอังคาร 12:00-13:00 / 17:00-20:00 พญ.รตาสุวรรณจักร
วันพุธ - พญ.รตาสุวรรณจักร
วันพฤหัสบดี - พญ.รตาสุวรรณจักร
วันศุกร์ - พญ.รตาสุวรรณจักร
วันเสาร์ - พญ.รตาสุวรรณจักร
วันอาทิตย์ - พญ.รตาสุวรรณจักร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รตาสุวรรณจักร
พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา08:00-17:00*60-504


.

พญ.รัชดา เจียมจตุรพัฒพร
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
วันอังคาร 08:00-19:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
วันพฤหัสบดี - พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
วันศุกร์ - พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
วันเสาร์ - พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
วันอาทิตย์ 08:00-19:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
อายุรกรรม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์08:00-12:00 / 13:00-15:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 21 มิ.ย. 64)*60-204


.

นพ.ธนาวุธ ศรีบุญเรือง
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-15:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 21 มิ.ย. 64) นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-15:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-15:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 17:00-22:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
วันศุกร์ 08:00-15:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
วันเสาร์ 07:00-12:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
วันอาทิตย์ - นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา07:30-08:00 / 19:00-22:00*60-206


.

นพ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันจันทร์ 07:30-08:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
วันอังคาร - นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
วันพุธ 07:30-08:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
วันพฤหัสบดี - นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
วันศุกร์ 07:30-08:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
วันเสาร์ 08:00-09:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
วันอาทิตย์ 08:00-09:00 / 17:00-20:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา-*60-247


.

นพ.พาณุพงศ์ วัฒนะเลิศรังสี
ความชำนาญการ : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันจันทร์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
วันอังคาร 17:00-22:00 นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
วันพุธ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
วันพฤหัสบดี - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
วันศุกร์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
วันเสาร์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
วันอาทิตย์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
นัดหมายแพทย์ : นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา-*60-242


.

นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ
วันพฤหัสบดี - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ
วันศุกร์ - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ
วันเสาร์ - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ
วันอาทิตย์ - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ
นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัยอายุรศาสตร์08:00-12:00*60-205


.

นพ.สุวันชัย เจริญวิกกัย
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัย
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัย
วันพุธ 08:00-12:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัย
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัย
วันศุกร์ 08:00-13:00 / 14:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ เวลา 19.00-20.00 น. (วันที่ 18 มิ.ย. 64) นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัย
วันเสาร์ - นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัย
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัย
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัย
นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย อายุรศาสตร์-*60-207


.

นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย
วันอังคาร - นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย
วันพุธ - นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย
วันพฤหัสบดี - นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย
วันศุกร์ - นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย
วันเสาร์ - นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย
วันอาทิตย์ - นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย
นัดหมายแพทย์ : นพ.อัษฎางค์ พิศสมัย
นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรศาสตร์08:00-20:00*60-246


.

นพ.เอกสิทธิ์ โฆษิตชัยวัฒน์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-20:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์
วันเสาร์ 17:00-22:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์
วันอาทิตย์ 07:00-20:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์
พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนครรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา19:00-21:00*60-210


.

พญ.พริม พรหมสาขา ณ สกลนคร
ความชำนาญการ : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันจันทร์ 19:00-21:00 พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนคร
วันอังคาร - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนคร
วันพุธ - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนคร
วันพฤหัสบดี - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนคร
วันศุกร์ - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนคร
วันเสาร์ - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนคร
วันอาทิตย์ - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนคร
นัดหมายแพทย์ : พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนคร
อายุรกรรมระบบประสาท
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธาราประสาทวิทยา08:00-17:00*60-202


.

นพ.ณัฐพิสิษฐ์ นวรัตน์ธารา
ความชำนาญการ : ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธารา
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธารา
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธารา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธารา
วันศุกร์ - นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธารา
วันเสาร์ - นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธารา
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธารา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธารา
นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุลประสาทวิทยา-*60-241


.

นพ.ปรีดี กาญจนาพงศ์กุล
ความชำนาญการ : ประสาทวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุล
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุล
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุล
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุล
วันศุกร์ - นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุล
วันเสาร์ 09:00-16:00 นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุล
วันอาทิตย์ - นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุล
นพ.รามกิจจารักษ์ประสาทวิทยา17:00-20:00*60-221


.

นพ.ราม กิจจารักษ์
ความชำนาญการ : ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.รามกิจจารักษ์
วันอังคาร 20:00-22:00 นพ.รามกิจจารักษ์
วันพุธ - นพ.รามกิจจารักษ์
วันพฤหัสบดี - นพ.รามกิจจารักษ์
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.รามกิจจารักษ์
วันเสาร์ - นพ.รามกิจจารักษ์
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 / 20:00-22:00 นพ.รามกิจจารักษ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.รามกิจจารักษ์
พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์ประสาทวิทยา08:00-17:00*60-236


.

พญ.ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์
ความชำนาญการ : ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์
วันอังคาร 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์
แพทย์แผนจีน
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
พญ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐแพทย์แผนจีน-


.

พญ.ภทรพรรณ วงศ์ทางประเสริฐ
ความชำนาญการ : แพทย์แผนจีน
วันจันทร์ - พญ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐ
วันอังคาร 08:00-14:00 พญ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐ
วันพุธ 08:00-14:00 พญ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐ
วันพฤหัสบดี 08:00-14:00 พญ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐ
วันศุกร์ 08:00-14:00 พญ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐ
วันเสาร์ 08:00-14:00 พญ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐ
วันอาทิตย์ - พญ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐ
ระบบทางเดินหายใจ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ-*60-243


.

นพ.บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ - นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
วันพุธ - นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
วันศุกร์ 17:00-22:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
วันเสาร์ 09:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
นัดหมายแพทย์ : นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ08:00-12:00 / 13:00-17:00*60-230


.

นพ.พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
วันเสาร์ - นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ07:00-08:00 / 17:00-22:00*60-232


.

นพ.สุรัชต์ นาคะวิโรจน์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ 07:00-08:00 / 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
วันอังคาร 07:00-08:00 / 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
วันพุธ 07:00-08:00 / 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
วันพฤหัสบดี 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
วันศุกร์ 07:00-08:00 / 17:00-20:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
วันเสาร์ 08:00-16:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 / 20:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
พญ.พรรณีผ่องใสอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ09:00-20:00*60-231


.

พญ.พรรณี ผ่องใส
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ 09:00-20:00 พญ.พรรณีผ่องใส
วันอังคาร 08:00-19:00 พญ.พรรณีผ่องใส
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-20:00 พญ.พรรณีผ่องใส
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.พรรณีผ่องใส
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.พรรณีผ่องใส
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ.พรรณีผ่องใส
วันอาทิตย์ - พญ.พรรณีผ่องใส
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรรณีผ่องใส
รังสีวิทยา
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป08:00-16:00*60-708


.

กชกร ทองประทีป
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 กชกรทองประทีป
วันอังคาร 08:00-16:00 กชกรทองประทีป
วันพุธ 08:00-12:00 กชกรทองประทีป
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 กชกรทองประทีป
วันศุกร์ - กชกรทองประทีป
วันเสาร์ - กชกรทองประทีป
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 กชกรทองประทีป
นัดหมายแพทย์ : กชกรทองประทีป
จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป-*60-702


.

จันทร์นารา สุขล้วน
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - จันทร์นาราสุขล้วน
วันอังคาร 16:00-20:00 จันทร์นาราสุขล้วน
วันพุธ - จันทร์นาราสุขล้วน
วันพฤหัสบดี - จันทร์นาราสุขล้วน
วันศุกร์ - จันทร์นาราสุขล้วน
วันเสาร์ - จันทร์นาราสุขล้วน
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 จันทร์นาราสุขล้วน
นัดหมายแพทย์ : จันทร์นาราสุขล้วน
นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป08:00-16:00*60-707


.

นที เรืองไพศาลบำรุง
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 นทีเรืองไพศาลบำรุง
วันอังคาร - นทีเรืองไพศาลบำรุง
วันพุธ - นทีเรืองไพศาลบำรุง
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 นทีเรืองไพศาลบำรุง
วันศุกร์ 08:00-16:00 นทีเรืองไพศาลบำรุง
วันเสาร์ 08:00-16:00 นทีเรืองไพศาลบำรุง
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 นทีเรืองไพศาลบำรุง
นัดหมายแพทย์ : นทีเรืองไพศาลบำรุง
นวันวัจน์เทพกิดาการรังสีวิทยาทั่วไป-*60-710


.

นวันวัจน์ เทพกิดาการ
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - นวันวัจน์เทพกิดาการ
วันอังคาร 16:30-20:30 นวันวัจน์เทพกิดาการ
วันพุธ - นวันวัจน์เทพกิดาการ
วันพฤหัสบดี 16:00-20:00 นวันวัจน์เทพกิดาการ
วันศุกร์ - นวันวัจน์เทพกิดาการ
วันเสาร์ - นวันวัจน์เทพกิดาการ
วันอาทิตย์ - นวันวัจน์เทพกิดาการ
นัดหมายแพทย์ : นวันวัจน์เทพกิดาการ
นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป07:00-09:00*60-700


.

นิภาวรรณ งามปิยะสกุล
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 07:00-09:00 นิภาวรรณงามปิยะสกุล
วันอังคาร 07:00-09:00 นิภาวรรณงามปิยะสกุล
วันพุธ 08:00-16:00 นิภาวรรณงามปิยะสกุล
วันพฤหัสบดี 07:00-09:00 นิภาวรรณงามปิยะสกุล
วันศุกร์ 08:00-16:00 นิภาวรรณงามปิยะสกุล
วันเสาร์ 08:00-12:00 นิภาวรรณงามปิยะสกุล
วันอาทิตย์ - นิภาวรรณงามปิยะสกุล
นัดหมายแพทย์ : นิภาวรรณงามปิยะสกุล
วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย16:30-20:30


.

วราลี อริยเดช
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันจันทร์ 16:30-20:30 วราลีอริยเดช
วันอังคาร - วราลีอริยเดช
วันพุธ - วราลีอริยเดช
วันพฤหัสบดี 16:30-20:30 วราลีอริยเดช
วันศุกร์ - วราลีอริยเดช
วันเสาร์ - วราลีอริยเดช
วันอาทิตย์ - วราลีอริยเดช
นัดหมายแพทย์ : วราลีอริยเดช
สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป08:00-16:00*60-703


.

สมบูรณ์ นิยุตเมธากุล
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
วันอังคาร 08:00-16:00 สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
วันพุธ - สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
วันพฤหัสบดี - สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
วันศุกร์ 08:00-16:00 สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
วันเสาร์ 08:00-20:00 สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
นัดหมายแพทย์ : สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป-*60-704


.

สารินี ทองเย็น
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - สารินีทองเย็น
วันอังคาร 08:00-16:00 สารินีทองเย็น
วันพุธ 08:00-16:00 สารินีทองเย็น
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 สารินีทองเย็น
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 16:00-20:00 สารินีทองเย็น
วันเสาร์ 08:00-16:00 สารินีทองเย็น
วันอาทิตย์ - สารินีทองเย็น
นัดหมายแพทย์ : สารินีทองเย็น
อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป08:00-16:00*60-701


.

อารยา บุญเกษม
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 อารยาบุญเกษม
วันอังคาร 08:00-16:00 อารยาบุญเกษม
วันพุธ 08:00-20:00 อารยาบุญเกษม
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 อารยาบุญเกษม
วันศุกร์ - อารยาบุญเกษม
วันเสาร์ - อารยาบุญเกษม
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 อารยาบุญเกษม
นัดหมายแพทย์ : อารยาบุญเกษม
โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป16:00-20:00*60-709


.

โสภณ คละวรรณดี
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 16:00-20:00 โสภณคละวรรณดี
วันอังคาร - โสภณคละวรรณดี
วันพุธ 16:30-20:30 โสภณคละวรรณดี
วันพฤหัสบดี - โสภณคละวรรณดี
วันศุกร์ 16:30-20:30 โสภณคละวรรณดี
วันเสาร์ - โสภณคละวรรณดี
วันอาทิตย์ - โสภณคละวรรณดี
นัดหมายแพทย์ : โสภณคละวรรณดี
ห้องผ่าตัด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.บรรณชัย โพธิ์ทองวิสัญญีวิทยา-


.

นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
วันอังคาร - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
วันพุธ 08:00-20:00 นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
วันพฤหัสบดี - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
วันศุกร์ - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
วันเสาร์ - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
วันอาทิตย์ - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
นัดหมายแพทย์ : นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐวิสัญญีวิทยา08:00-20:00*60-600


.

นพ.ธวัชพงศ์ วงศ์วิมลณัฐ
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ 08:00-20:00 นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐ
วันอังคาร 08:00-20:00 นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐ
วันพุธ 08:00-20:00 นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐ
วันพฤหัสบดี 08:00-20:00 นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐ
วันศุกร์ - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐ
วันเสาร์ - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐ
วันอาทิตย์ - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐ
พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจวิสัญญีวิทยา-*60-606


.

พญ.กิ่งกาญจน์ วานิชวิริยกิจ
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจ
วันอังคาร - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจ
วันพุธ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจ
วันพฤหัสบดี - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจ
วันศุกร์ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจ
วันเสาร์ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจ
วันอาทิตย์ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจ
นัดหมายแพทย์ : พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจ
พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์วิสัญญีวิทยา-*60-603


.

พญ.ทัดรวี รัชฎาวงษ์
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์
วันอังคาร - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์
วันพุธ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์
วันพฤหัสบดี - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์
วันศุกร์ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์
วันเสาร์ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์
วันอาทิตย์ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์
พญ.ผาณิตมณีนิลวิสัญญีวิทยา-*60-601


.

พญ.ผาณิต มณีนิล
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ผาณิตมณีนิล
วันอังคาร - พญ.ผาณิตมณีนิล
วันพุธ - พญ.ผาณิตมณีนิล
วันพฤหัสบดี - พญ.ผาณิตมณีนิล
วันศุกร์ - พญ.ผาณิตมณีนิล
วันเสาร์ - พญ.ผาณิตมณีนิล
วันอาทิตย์ - พญ.ผาณิตมณีนิล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ผาณิตมณีนิล
พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูลวิสัญญีวิทยา08:00-20:00*60-609


.

พญ.พิชชาพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ 08:00-20:00 พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูล
วันอังคาร 08:00-20:00 พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูล
วันพุธ - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูล
วันพฤหัสบดี - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูล
วันศุกร์ - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูล
วันเสาร์ - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูล
วันอาทิตย์ - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูล
นัดหมายแพทย์ : พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูล
พญ.พีระดานวกุลศิรินารถวิสัญญีวิทยา08:00-20:00*60-602


.

พญ.พีระดา นวกุลศิรินารถ
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ 08:00-20:00 พญ.พีระดานวกุลศิรินารถ
วันอังคาร 08:00-20:00 พญ.พีระดานวกุลศิรินารถ
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.พีระดานวกุลศิรินารถ
วันพฤหัสบดี - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถ
วันศุกร์ - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถ
วันเสาร์ - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถ
วันอาทิตย์ - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถ
นัดหมายแพทย์ : พญ.พีระดานวกุลศิรินารถ
พญ.วรวรรณสุวัณณะศรีวิสัญญีวิทยา-*60-607


.

พญ.วรวรรณ สุวัณณะศรี
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรี
วันอังคาร - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรี
วันพุธ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรี
วันพฤหัสบดี - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรี
วันศุกร์ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรี
วันเสาร์ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรี
วันอาทิตย์ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรี
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรวรรณสุวัณณะศรี
ต่อมไร้ท่อ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.นวรัฐเพ็งผ่องอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม-*60-229


.

นพ.นวรัฐ เพ็งผ่อง
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันจันทร์ - นพ.นวรัฐเพ็งผ่อง
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.นวรัฐเพ็งผ่อง
วันพุธ - นพ.นวรัฐเพ็งผ่อง
วันพฤหัสบดี - นพ.นวรัฐเพ็งผ่อง
วันศุกร์ - นพ.นวรัฐเพ็งผ่อง
วันเสาร์ - นพ.นวรัฐเพ็งผ่อง
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 นพ.นวรัฐเพ็งผ่อง
นัดหมายแพทย์ : นพ.นวรัฐเพ็งผ่อง
พญ.วราภรณ์พลเมืองอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม17:00-20:00*60-228


.

พญ.วราภรณ์ พลเมือง
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.วราภรณ์พลเมือง
วันอังคาร - พญ.วราภรณ์พลเมือง
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.วราภรณ์พลเมือง
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.วราภรณ์พลเมือง
วันศุกร์ - พญ.วราภรณ์พลเมือง
วันเสาร์ 09:00-16:00 พญ.วราภรณ์พลเมือง
วันอาทิตย์ - พญ.วราภรณ์พลเมือง
นัดหมายแพทย์ : พญ.วราภรณ์พลเมือง
รูมาตอย
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรมอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม-*60-209


.

นพ.วีระพงศ์ ผู้มีธรรม
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
วันจันทร์ - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรม
วันอังคาร - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรม
วันพุธ - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรม
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรม
วันศุกร์ - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรม
วันเสาร์ 13:00-16:00 นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรม
วันอาทิตย์ - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรม
นัดหมายแพทย์ : นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรม
ทันตกรรม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก-


.

ทพ.กำธร อุทรักษ์
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปาก
วันจันทร์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์
วันอังคาร - ทพ.กำธร อุทรักษ์
วันพุธ - ทพ.กำธร อุทรักษ์
วันพฤหัสบดี - ทพ.กำธร อุทรักษ์
วันศุกร์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์
วันเสาร์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์
วันอาทิตย์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์
นัดหมายแพทย์ : ทพ.กำธร อุทรักษ์
ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ09:00-11:00 / 13:00-16:00


.

ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันจันทร์ 09:00-11:00 / 13:00-16:00 ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
วันอังคาร - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
วันพุธ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
วันพฤหัสบดี - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
วันศุกร์ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
วันเสาร์ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
วันอาทิตย์ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
นัดหมายแพทย์ : ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
ทพ.ปิติพล ผลเจริญทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
วันอังคาร - ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
วันพุธ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
วันพฤหัสบดี - ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
วันศุกร์ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
วันเสาร์ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
วันอาทิตย์ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
นัดหมายแพทย์ : ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป17:00-19:00


.

ทพ.พงศธร สัจจาธรรม
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ 17:00-19:00 ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
วันอังคาร - ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
วันพุธ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
วันพฤหัสบดี - ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
วันศุกร์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
วันเสาร์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
วันอาทิตย์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
นัดหมายแพทย์ : ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป17:00-19:00


.

ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ 17:00-19:00 ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
วันอังคาร - ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
วันพุธ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
วันพฤหัสบดี - ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
วันศุกร์ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
วันเสาร์ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
วันอาทิตย์ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
นัดหมายแพทย์ : ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
วันอังคาร - ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
วันพุธ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
วันพฤหัสบดี - ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
วันศุกร์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
วันเสาร์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
วันอาทิตย์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
นัดหมายแพทย์ : ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์-


.

ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมปริทันต์
วันจันทร์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
วันอังคาร - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
วันพุธ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
วันพฤหัสบดี - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
วันศุกร์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
วันเสาร์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
วันอาทิตย์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์-


.

ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
ความชำนาญการ : ทันตกรรมประดิษฐ์
วันจันทร์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
วันอังคาร 09:00-16:00 ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
วันพุธ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
วันพฤหัสบดี - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
วันศุกร์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
วันเสาร์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
วันอาทิตย์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
วันอังคาร - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
วันพุธ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
วันศุกร์ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
วันเสาร์ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
วันอาทิตย์ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
วันอังคาร - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
วันพุธ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
วันศุกร์ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
วันเสาร์ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
วันอาทิตย์ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
วันอังคาร - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
วันพุธ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
วันศุกร์ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
วันเสาร์ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
วันอาทิตย์ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ทันตกรรมสำหรับเด็ก-


.

ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันจันทร์ - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
วันอังคาร - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
วันพุธ - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
วันศุกร์ - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
วันเสาร์ - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
วันอาทิตย์ 09:00-17:00 ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุขทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
วันอังคาร - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
วันพุธ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
วันศุกร์ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
วันเสาร์ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
วันอาทิตย์ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์-


.

ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมปริทันต์
วันจันทร์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
วันอังคาร - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
วันพุธ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
วันศุกร์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
วันเสาร์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
วันอาทิตย์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม-


.

ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
ความชำนาญการ : ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันจันทร์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
วันอังคาร - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
วันพุธ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
วันศุกร์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
วันเสาร์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
วันอาทิตย์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน-


.

ทพญ.ปารมี ธนเรืองรอง
ความชำนาญการ : ทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันจันทร์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
วันอังคาร - ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
วันพุธ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
วันศุกร์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
วันเสาร์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
วันอาทิตย์ 09:00-17:00 ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
ทพญ.พรนัปพัน คำเสียงทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
วันอังคาร - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
วันพุธ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
วันพฤหัสบดี - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
วันศุกร์ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
วันเสาร์ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
วันอาทิตย์ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพศัลยกรรมช่องปากฯ-


.

ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันจันทร์ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
วันอังคาร 17:00-19:00 ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
วันพุธ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
วันศุกร์ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
วันเสาร์ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
วันอาทิตย์ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก-


.

ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันจันทร์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
วันอังคาร 11:00-19:00 ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
วันพุธ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
วันศุกร์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
วันเสาร์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
วันอาทิตย์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
วันอังคาร - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
วันพุธ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
วันพฤหัสบดี - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
วันศุกร์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
วันเสาร์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
วันอาทิตย์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
วันอังคาร - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
วันพุธ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
วันศุกร์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
วันเสาร์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
วันอาทิตย์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน-


.

ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
ความชำนาญการ : ทัตกรรมจัดฟัน
วันจันทร์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
วันอังคาร - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
วันพุธ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
วันพฤหัสบดี - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
วันศุกร์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
วันเสาร์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
วันอาทิตย์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
วันอังคาร - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
วันพุธ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
วันศุกร์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
วันเสาร์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
วันอาทิตย์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
ทพญ.สโรชา คล้ายปานทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
วันอังคาร - ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
วันพุธ - ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
วันพฤหัสบดี - ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
วันศุกร์ - ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
วันเสาร์ - ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
วันอาทิตย์ - ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
วันอังคาร - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
วันพุธ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
วันศุกร์ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
วันเสาร์ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
วันอาทิตย์ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒนทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
วันอังคาร - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
วันพุธ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
วันพฤหัสบดี - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
วันศุกร์ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
วันเสาร์ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
วันอาทิตย์ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ-


.

ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันจันทร์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
วันอังคาร - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
วันพุธ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
วันศุกร์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
วันเสาร์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
วันอาทิตย์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
โรคเลือด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
พญ.ธิรยาเอกบุญยืนอายุรศาสตร์โรคเลือด-*60-227


.

พญ.ธิรยา เอกบุญยืน
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันจันทร์ - พญ.ธิรยาเอกบุญยืน
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ธิรยาเอกบุญยืน
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ธิรยาเอกบุญยืน
วันพฤหัสบดี - พญ.ธิรยาเอกบุญยืน
วันศุกร์ - พญ.ธิรยาเอกบุญยืน
วันเสาร์ 13:00-17:00 พญ.ธิรยาเอกบุญยืน
วันอาทิตย์ - พญ.ธิรยาเอกบุญยืน
นัดหมายแพทย์ : พญ.ธิรยาเอกบุญยืน
พญ.มาเรียมเจตนจันทร์อายุรศาสตร์โรคเลือด17:00-20:00*60-226


.

พญ.มาเรียม เจตนจันทร์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.มาเรียมเจตนจันทร์
วันอังคาร - พญ.มาเรียมเจตนจันทร์
วันพุธ - พญ.มาเรียมเจตนจันทร์
วันพฤหัสบดี - พญ.มาเรียมเจตนจันทร์
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.มาเรียมเจตนจันทร์
วันเสาร์ 10:00-13:00 พญ.มาเรียมเจตนจันทร์
วันอาทิตย์ - พญ.มาเรียมเจตนจันทร์
นัดหมายแพทย์ : พญ.มาเรียมเจตนจันทร์
โรคไต
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์อายุรศาสตร์โรคไต08:00-12:00 / 13:00-17:00*60-200


.

นพ.ชัยนันต์ หล่อลิปิวงศ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์
วันศุกร์ - นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์
วันเสาร์ - นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์
วันอาทิตย์ - นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์
พญ.บราลีรัตน์จันทกิจอายุรศาสตร์โรคไต-*60-201


.

พญ.บราลีรัตน์ จันทกิจ
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
วันจันทร์ - พญ.บราลีรัตน์จันทกิจ
วันอังคาร 08:00-17:00 พญ.บราลีรัตน์จันทกิจ
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.บราลีรัตน์จันทกิจ
วันพฤหัสบดี 07:00-12:00 พญ.บราลีรัตน์จันทกิจ
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.บราลีรัตน์จันทกิจ
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ.บราลีรัตน์จันทกิจ
วันอาทิตย์ - พญ.บราลีรัตน์จันทกิจ
นัดหมายแพทย์ : พญ.บราลีรัตน์จันทกิจ
พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมลอายุรศาสตร์โรคไต-*60-203


.

พญ.อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
วันจันทร์ - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมล
วันอังคาร - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมล
วันพุธ - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมล
วันพฤหัสบดี - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมล
วันศุกร์ - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมล
วันเสาร์ - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมล
วันอาทิตย์ 13:00-17:00 พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมล
นัดหมายแพทย์ : พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมล
นิติเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์นิติเวชศาสตร์-*60-804


.

นพ.ธีรภัทร ไทยภัทรพงศ์
ความชำนาญการ : นิติเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์
วันอังคาร - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์
วันพุธ - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์
วันพฤหัสบดี - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์
วันศุกร์ - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์
วันเสาร์ 10:00-14:00 นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์
วันอาทิตย์ - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์
นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์-*60-109


.

นพ.อนิรุต วรวาท
ความชำนาญการ : นิติเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.อนิรุตวรวาท
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.อนิรุตวรวาท
วันพุธ - นพ.อนิรุตวรวาท
วันพฤหัสบดี - นพ.อนิรุตวรวาท
วันศุกร์ - นพ.อนิรุตวรวาท
วันเสาร์ - นพ.อนิรุตวรวาท
วันอาทิตย์ - นพ.อนิรุตวรวาท
นัดหมายแพทย์ : นพ.อนิรุตวรวาท