คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ดูแลคุณเสมือนเป็นแพทย์ประจำครอบครัว

โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุศาสตร์ทั่วไป ทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค ตลอดจนแนะนำการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย อีกทั้งยังมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพที่พร้อมให้บริการในด้านอายุรศาสต์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่
 

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ :

 • โรคปอด หลอดลม
 • ส่องกล้องตรวจหลอดลม(Bronchoscopy)
 • ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ(Sleep Test)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำ(Low-dose CT)

อายุรกรรมโรคเลือด :

ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคเลือด

 • ดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย(Thalassemia), ฮีโมฟีเลีย(Hemophilia)
 • ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เลือดหยุดยาก หรือมีจ้ำเลือดไม่ทราบสาเหตุ
 • ดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางทุกชนิด (Anemia)
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

อายุรกรรมระบบประสาท :

 • โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • พาร์กินสัน
 • อัลไซเมอร์
 • การเคลื่อนไหวผิดปกติ
 
 
 
 

จิตเวช :

 • ปัญหาสุขภาพจิต
 • เครียด
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคอารมณ์ 2 ขั้ว (ไบโพลาร์)
 • โรคแพนิก
 • โรคจิตเภทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319834

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ธนาวุธ ศรีบุญเรือง
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
นพ. พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
พญ. พรรณี ผ่องใส
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
นพ. ชัยนันต์ หล่อลิปิวงศ์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. บราลีรัตน์ จันทกิจ
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
นพ. เอกสิทธิ์ โฆษิตชัยวัฒน์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
พญ. ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
พญ. เมษญา ชาติกุล
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)

แพทย์นอกเวลา

พญ. วราภรณ์ พลเมือง
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
นพ. ราม กิจจารักษ์
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
นพ. วีระพงษ์ ผู้มีธรรม
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
พญ. มาเรียม เจตนจันทร์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ. ธิรยา เอกบุญยืน
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
นพ. นวรัฐ เพ็งผ่อง
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
พญ. อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. จันจิรา ธีรเศรษฐ์ธำรง
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
นพ. อัษฎางค์ พิศสมัย
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
นพ. ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา