ราคาห้องพัก

หอผู้ป่วย
ประเภทห้อง
ค่าห้อง
ส่วนลดค่าห้อง 10%
ค่าอาหาร
NF ผู้ใหญ่
NF เด็ก
HF
ราคาเต็มผู้ใหญ่
ราคาเต็มเด็ก
ราคา Promotion ผู้ใหญ่ 10%
ราคา Promotion เด็ก 10%
 3B / 4A / 4B / 5A / 5B / 6A
Standard
1,500
1,350
450
1,100
1,300
400
3,450
3,650
3,300
3,500
 3C / 4C / 5C / 6C / 6B
VIP
2,500
2,250
550
1,100
1,300
400
4,550
4,750
4,300
4,500
 4A / 4B / 5A / 5B / 6A / 6B
Suite 1
3,500
3,150
650
1,200
1,500
500
5,850
6,150
5,500
5,800
 3A / 3317,3417,3517,3617
Suite 2
4,500
4,050
650
1,500
1,500
500
7,150
7,150
6,700
6,700
 302
Grand Suite
8,000
-
900
2,000
2,000
800
11,700
11,700
 ห้องพักผู้ป่วยวิกฤติ
ICU(เดี่ยว)
3,000
-
500
2,500
2,500
500
6,500
6,500

 Negative pressure room

ห้องควบคุมบรรยากาศ
3,500
-
500
3,000
3,000
500
7,500
7,500
 ห้องพักผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ
IMCU(เดี่ยว)
2,500
-
500
2,000
2,000
500
5,500
5,500
Nursery ห้องเด็กแรกเกิด 550 - - - 1,100 400 - 2,050
Labour room ห้องคลอด 2,000 - - 1,200 - - 3,200  -
รอคลอด/Observe ห้องคลอด 150 บาท/1 ชม. - - 1,500 - 500 -

 

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง / แก้ไข / ยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

   1.การคิดค่าบริการ เริ่มนับตั้งแต่เวลาเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง

   2.กรณีที่พักรักษาในโรงพยาบาล ไม่ถึง 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการ ดังนี้

       (2.1) พักรักษาในโรงพยาบาล 1- 6 ชั่วโมง คิดค่าห้องและค่าบริการพยาบาล 50%

       (2.2) พักรักษาในโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป คิดค่าบริการ 1 วัน

3.กรณีที่พักรักษาในโรงพยาบาลเกิน 1 วัน คิดค่าบริการ ดังนี้

       (3.1) กรณีที่กลับบ้านภายใน 6 ชั่วโมง ของวันถัดไปไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

       (3.2) กรณีที่กลับบ้านหลัง 6 ชั่วโมง ของวันถัดไปคิดค่าบริการเพิ่ม 1 วัน

 

ประกาศการใช้ราคาห้องพัก ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม 2561