จัดการบรรยาย “แก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนของเด็ก”

โดยจัดการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของสาเหตุ ปัญหาการเรียนในเด็กและมีความมั่นใจในการจัดการปัญหาการเรียนของเด็กได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขพร้อมเป็นผู้ใหญ่เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป