ไม่พบข้อมูล

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ :

วันเวลาทำการ :

เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

พญ. ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา

แพทย์นอกเวลา

นพ. ราม กิจจารักษ์
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
นพ. จุมพล อานามนารถ
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
พญ. รัชนิบูลย์ ปาริชาติกานนท์
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
นพ. ปรีดี กาญจนพงศ์กุล
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา