การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน

เป็นการตรวจดูอวัยวะของช่องท้อง ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต และช่องท้องทั่วไป ตลอดจนเส้นเลือดต่าง ๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น มีก้อนที่ผิดปกติ นิ่วในไต หรือนิ่วที่ถุงน้ำดี เป็นต้น

\

การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน

เป็นการตรวจดูอวัยวะของช่องท้อง ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต และช่องท้องทั่วไป ตลอดจนเส้นเลือดต่าง ๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น มีก้อนที่ผิดปกติ นิ่วในไต หรือนิ่วที่ถุงน้ำดี เป็นต้น

 

ผู้ที่ควรตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน

  • ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป หรือผู้ที่สงสัยว่ามีความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนบน เช่น ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ม้าม ไต ท่อไต เป็นต้น

  • ผู้ที่มีประวัติปวดท้องส่วนบนในลักษณะต่าง ๆ เช่น ปวดท้องร้าวไปหลังหรือบั้นเอว ปวดท้องบริเวณชายโครงขวา จุกแน่นท้อง เป็นต้น

  • ผู้ที่ต้องการติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของรอยโรคเพื่อยืนยันการตรวจอื่น ๆ ว่าพบก้อนเนื้อ และก้อนเนื้อที่พบเป็นก้อนเนื้อประเภทใด เป็นส่วนของอวัยวะใด หรือติดต่ออวัยวะใดบ้าง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

  • งดน้ำงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6 ชั่วโมง