บิด (Dysentery)

บิด (Dysentery)

บิด หมายถึง อาการถ่ายเป็นมูกปนเลือดบ่อยครั้ง ร่วมกับอาการปวดเบ่งที่ทวารหนัก คล้ายถ่ายไม่สุด โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ บิดซิเกลลา(บิดไม่มีตัว) กับ บิดอะมีบา(บิดมีตัว)

บิดชิเกลลา มักมีอาการเป็นไข้และถ่ายเป็นน้ำคล้ายอาหารเป็นพิษนำมาก่อน และอาจทำให้มีภาวะขาดน้ำรุนแรงได้ บิดชนิดนี้จึงเรียกว่า หมึกนอนแบบ บิดชนิดนี้พบได้บ่อยกว่าบิดมีตัวมาก

บิดอะมีบา มักจะไม่มีไข้ แต่จะถ่ายกระปริดกระปรอยทีละน้อย ๆ ไม่มีภาวะขาดน้ำ และไม่อ่อนเพลีย จึงเรียกว่า บิดเดินได้ แต่ถ้ารักษาไม่ดี อาจกลายเป็นบิดเรื้อรัง หรือเกิดฝีในตับแทรกซ้อนเป็นอันตรายได้ บิดเรื้อรัง หรือเกิดฝีในตับแทรกซ้อนเป็นอันตรายได้

อาการถ่ายเป็นมูกปนเลือด ยังอาจมีสาเหตุจากโรคอื่น ๆ

ในเด็กเล็กถ้ามีอาการปวดท้องรุนแรงคล้ายกระเพาะลำไส้อุดตันร่วมด้วย ก็อาจมีสาเหตุจากโรคลำไส้กลืนกันเอง

ในคนที่เป็นบิดเรื้อรัง นอกจากจะมีสาเหตุจากบิดอะมีบาแล้ว ยังอาจมีสาเหตุจากมะเร็งของลำไส้ใหญ่ หรือเป็นหลังจากฝังแร่รักาามะเร็งปากมดลูกก็ได้ ถ้าสงสัยควรส่งปรึกษาแพทย์ทุกราย