วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอัเสบเอ มีทั้งแบบวัคซีนเชื้อเป็น และวัคซีนเชื้อตาย แต่ที่ใช้กันอย่างเเพร่หลายในประเทศไทย คือ วัคซีนเชื้อตาย โดยประสิทธิภาพการป้องกันโรคได้ร้อยละ 94-100 โดยเฉพาะหลังได้รับวัคซีน 2-4 สัปดาห์ จะสามารถป้องกันโรคได้เกือบร้อยละ 100 ผู้ที่ได้รับการฉีดัคซีนไวรัสตับอักเสบเอครบ 2 เข็ม ในระยะเวลาห่างกัน 6-12 เดือน จะสามารถกระตุ้นภูมิในร่งกายได้ยาวนานกว่า 30ปี

 

กลุ่มที่แนะนำให้ได้รับวัคซีนไวรัสอับอักเสบเอ

  • ผู้ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป

  • ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ

  • ผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรัง

  • ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ หรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบเอ

  • กลุ่มรักร่วมเพศ(ชาย)

  • ผู้ที่มีหน้าที่ปรุงอาหารทั้งขายและพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องปรุงอาหารให้สมาชิกในครอบครัวรับประทาน

  • ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสุขอนามัยต่ำหือมีการระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ

 

อาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

  • ปวด แดงบรเิวณที่ฉีดเล็กน้อย

  • มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เบื่ออาหาร