แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (คลอดธรรมชาติ)
แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (คลอดธรรมชาติ)


แพ็กเกจคลอดบุตรในการตั้งครรภ์ มีรายละเอียดดังนี้

 

  1. ค่าห้องพักเดี่ยว ห้องแอร์ 3 วัน 2 คืน
  2. ค่าบริการพยาบาล และการบริการโรงพยาบาล
  3. ค่าอาหารมื้อปกติ
  4. ค่าห้องคลอด เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำคลอด
  5. ค่ายา และเวชภัณฑ์ ในขณะอยู่โรงพยาบาล
  6. ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์พื้นฐาน และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์พื้นฐาน
  7. ค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร เช่น ค่าธรรมเนียมกุมารแพทย์พื้นฐาน ค่าห้องเด็กแรกเกิด ยาและเวชภัณฑ์ ตู้อบเด็กแรกเกิด วัคซีคป้องกันวัณโรคและวัคซีนไวรัสตับอักเสบ
  8. ยาปฏิชีวนะ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคลอด ไม่รวมถึงการใช้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น)
  9. ยากลับบ้านสำหรับมารดาและบุตร
  10. โปรแกรมออกกำลังกายหลังคลอด

 


หมายเหตุ อัตราเหมาจ่ายตามแพ็คเกจไม่รวมถึง

1.กรณีมารดา และบุตรพักฟื้นเกินจากที่กำหนด

2.กรณีมีการรอคลอดแล้วไม่สามารถคลอดเองได้ ต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดคลอดจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรอคลอด (โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลด ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 10%)

3.ส่วนเกินกรณี ที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ และคีมช่วยคลอด

4.ส่วนเกิน ในกรณีที่มี ภาวะแทรกซ้อน ในระหว่าง การรอคลอด การคลอด และหลังคลอด เช่นการตกเลือดหลังคลอด

5.ในกรณีตั้งครรภ์แฝด หรือมารดามีโรคประจำตัว หรือมีโรคแทรกซ้อนกับมารดา เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ อาจพิจารณาใช้ Package คลอดได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการใช้อัตราคลอดเหมาจ่าย ในกรณีทั่วไป

6. ส่วนเกินกรณีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับทารก ( โดยไม่มีผลต่อมารดา ) เช่น คลอดก่อนกำหนด สำลักน้ำคร่ำ เป็นต้น โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลด ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 10%

7.การใช้ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ในอัตราคลอดเหมาจ่ายเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด กรณีมีการใช้นอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กำหนด โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลดค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 10%

8.การนัดผ่าตัดคลอดที่ระบุเวลาคลอดในเวลา นอกเวลาปกติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากโปรแกรมเหมาจ่าย

9. ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการคลอดเหมาจ่าย จะต้องได้รับความยินยอมจากสูติแพทย์ผู้ดูแลและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์สุขภาพสตรีก่อนเข้าพักในโรงพยาบาล

10.โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับการโปรโมชั่นอื่นๆ ส่วนลดสำหรับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและบัตรสมาชิกทุกประเภท

11.โรงพยาบาล สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ผู้ที่มีสิทธิ Package คลอด ต้องมาฝากครรภ์กับทางรพ.อย่างน้อย 1 ครั้ง