โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)


โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

สำหรับผู้ชายก่อนแต่งงาน

 

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE)
  2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  3. ตรวจหมู่เลือด A B O (A B O Typing)
  4. ตรวจหาหมู่เลือดชนิด Rh (Rh Typing)
  5. ตรวจหาธารัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
  6. ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
  7. ตรวจหาภูมิต่อเชื้อไวรัส เอชไอวี (HIV Antibody)
  8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAG)
  9. ตรวจการสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBc)
  10. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti Hbs)


** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ (Personal Report Book)