สาเหตุและอาการป่วยของไข้หวัดใหญ่

สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งจำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุดได้แก่ ชนิด A (H1N1)(H3N2) รองลงมาคือ ชนิด B และ C