พิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์พระราชทาน

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขึ้นประดิษฐานบนอาคารชั้น 6 ของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น.

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขึ้นประดิษฐานบนอาคารชั้น 6 ของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

“ดวงตาพระครุฑพ่าห์พระราชทาน” ของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มีขนาด กว้าง 5 เมตร สูง 4.5 เมตร และหนัก 700 กิโลกรัม

โดยมีคณะผู้บริหารในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ แพทย์ พยาบาลและพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจอันสำคัญยิ่ง ต่อผู้บริหารและพนักงานของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีทุกคน ให้มีความมุ่งมั่น เพียรพยายาม และมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีมีคุณภาพมาตรฐาน รับใช้ประชาชน และมีส่วนร่วมกับสังคมต่อไป