การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler Ultrasound)

การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler Ultrasound)

\"ตรวจ

การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler Ultrasound)

 • ประเมินโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 • วัดความหนาของผนังหลอดเลือด

 • ตรวจหาคราบหินปูน

 • วัดความเร็วของการไหลเวียนของโลหิตในหลอดเลือด โดยสามารถบอกความเร็วและทิศทางของการไหลของเลือดได้อย่างละเอียด

โดยแพทย์จะทำการตรวจเปรียบเทียบหลอดเลือดทั้ง 2 ข้างบริเวณคอ เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองขาดเลือด ซึ่งอาจทำให้ถึงขั้นเป็นอัมพาตได้

 

ผู้ที่ควรตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณคอ

 •  ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

 • มีโรคความดันโลหิตสูง

 • สูบบุหรี่ / ดื่มสุรา เป็นประจำ

 • ไขมันในหลอดเลือดผิดปกติ

 • มีภาวะอ้วนลงพุง

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 • ไม่สวมใส่สร้อยหรืออุปกรณ์อื่น ๆ บริเวณคอ

 • ไม่ควรทาแป้งบริเวณคอ