ปอดอักเสบ/ปอดบวม (Pneumonia)

ปอดอักเสบ/ปอดบวม (Pneumonia)

ปอดอักเสบ หรือปอดบวม คือภาวะที่ปอดมีการอักเสบ โดยเกิดจากการติดเชื้อหรือมีสารเคมีเข้าไปทำให้มีการอักเสบของปอด ที่สำคัญ ได้แก่

 • เชื้อแบคทีเรีย ที่พบบ่อยคือเชื้อนิวโมคอคคัส

 • เชื้อไวรัส เช่น หัด ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส

 • เชื้อไมโคพลาสมา เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดปอดอักเสบแต่มักไม่มีอาการหอบอย่างชัดเจน

 • เชื้อรา พบได้ค่อนข้างน้อย แต่รุนแรง

 • สารเคมี เช่น น้ำมันก๊าด

 

การติดโรค

 • ถูกผู้ป่วยไอ จาม หายใจรดใส่

 • สำลักอาหารหรือสารเคมีเข้าปอด

 • การแพร่กระจายไปตามกระแสเลือด เช่น การอักเสบในอวัยวะส่วนอื่น เป็นต้น

 

อาการ

 • ไข้สูง

 • หนาวสั่น

 • หายใจหอบ

 • ไอแห้งในระยะแรก ต่อมาจะไอมีเสมหะมีเลือดปน

 • อาจมีอาการเจ็บแปล๊บที่หน้าอกเวลาหายใจเข้าหรือไอแรง ๆ

 • ในเด็กอาจมีอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเดิน อาเจียน กระสับกระส่ายหรือชัก

 

ภาวะแทรกซ้อน

 • ฝีในปอด (Lung abscess)

 • มีหนองในช่องหุ้มปอด

 • ปอดแฟบ (Atelectasis)

 • หลอดลมพอง

 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

 • เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลัน

 • โลหิตเป็นพิษ

 • ขาดออกซิเจน และภาวะขาดน้ำ ซึ่งมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะหากเกิดในเด็กหรือผู้สูงอายุ

 

การรักษา

 1. ยังไม่มีอาการหอบ ให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ เช็ดตัวลดไข้ รับประทานยาลดไข้และยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 2. หากมีอาการหอบ หรือสงสัยมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ จะต้องรีบดูแลประคับประคองอาการ และนำตัวสส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

ป้องกันปอดอักเสบ

 1. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (จะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจพิจารณาก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ) 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888