ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ