เอ็กซเรย์ (X-ray)

เอ็กซเรย์ (X-ray)

เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคหรือข้อบกพร่องในร่างกายด้วยรังสีเอ็กซ์ โดยภาพที่ได้จากการใช้รังสีชนิดนี้จะเป็นภาพสีขาว-ดำ ที่มีความเข้มของสีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดูดซับของรังสี คือทำให้เห็นภาพกระดูกเป็นสีขาว ในขณะที่ไขมันและเนื้อเยื่ออื่น ๆ จะดูดซับได้น้อยจึงทำให้เห็นเป็นเพียงสีเทา ส่วนอากาศจะดูดซับได้น้อยที่สุด จึงทำให้เมื่อเอกซเรย์ปอดออกมาแล้วเป็นสีดำ จากนั้นแพทย์จะทำการวินิจฉัยผลที่ได้ในเวลาต่อมา โดยมักใช้ในตรวจการวินิจฉัย ดังนี้

  • ตรวจหาสิ่งแปลกปลอม เช่น ถูกของแหลงทิ่มแทงและหักคาในร่างกาย การกลืนสิ่งแปลกปลอมลงคอ เป็นต้น

  • ตรวจหาความผิดปกติของกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็งกระดูก เป็นต้น

  • มะเร็งเต้านม โดยการตรวจหาความความผิดปกติบริเวณเนื้อของเต้านม

  • ตรวจหาปัญหาสุขภาพปอดและหัวใจ เช่น มะเร็งปอด น้ำท่วมปอด และการดูขนาดของหัวใจ เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนการเอกซเรย์ 

โดยปกติแล้วสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่นำเครื่องประดับหรือโลหะติดตัวเข้าไป แจ้งแพทย์หรือผู้ตรวจก่อนทุกครั้งหากท่านกำลังตั้งครรภ์