นพ. นวรัฐ เพ็งผ่อง

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์ทั่วไป,อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ และเมตบอลิซึ่ม รพ.จุฬาฯ

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -

นพ. ชัยนันต์ หล่อลิปิวงศ์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -

พญ. บราลีรัตน์ จันทกิจ

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคไต รพ.มหิดล

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -

พญ. จณัญญา ชวศิริกุลฑล

ผู้ชำนาญการ : จักษุวิทยา

ประจำ : ไม่ระบุ/None

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จักษุแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -

พญ. รัชดา เจียมจตุรพัฒพร

ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประจำ : คลินิกหู คอ จมูก

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิก รพ.พระมงกุฎเกล้า

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -