นพ. ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวิตการศึกษา

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (28/10) พฤหัสบดี (29/10) ศุกร์ (30/10) เสาร์ (31/10)
- - - - - - -

นพ. วีระพงษ์ ผู้มีธรรม

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (28/10) พฤหัสบดี (29/10) ศุกร์ (30/10) เสาร์ (31/10)
- - - - - - -

นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.รามาธิบดี

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (28/10) พฤหัสบดี (29/10) ศุกร์ (30/10) เสาร์ (31/10)
- - - - - - -

พญ. มาเรียม เจตนจันทร์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด

ประจำ : คลินิกโรคเลือด

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อายุุรศาสตร์โรคเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (28/10) พฤหัสบดี (29/10) ศุกร์ (30/10) เสาร์ (31/10)
- - - - - - -

พญ. ธิรยา เอกบุญยืน

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด

ประจำ : คลินิกโรคเลือด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (28/10) พฤหัสบดี (29/10) ศุกร์ (30/10) เสาร์ (31/10)
- - - - - - -