พญ. จริยา พจน์ทวีเกียรติ

ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รพ.สมเด็จพระยุพราช จ.สระแก้ว
กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -

พญ. สิริมา ยอดเซียน

ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -

นพ. ธนาวุธ ศรีบุญเรือง

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด รพ.จุฬาลงกรณ์
อายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -

นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช 

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -

นพ. พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาทิตย์ (25/10) จันทร์ (26/10) อังคาร (27/10) พุธ (21/10) พฤหัสบดี (22/10) ศุกร์ (23/10) เสาร์ (24/10)
- - - - - - -