โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

- ดูทั้งหมด -
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจเบื้องต้น ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บปวดต่อผู้ได้รับการตรวจ และมีราคาไม่สูง
อ่านต่อ
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) เป็นการตรวจโดยให้ผู้รับการทดสอบทำการเดินบนสายพาน เพื่อประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,ชีพจรและความดันโลหิต ขณะออกกำลังกายซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือด,โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดได้
อ่านต่อ
การวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด Magnetic Resonance Imaging (MRI) การสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็ก
หลักการทำงานของเอ็มอาร์ไอจะอาศัยการทำปฏิกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความถี่วิทยุ กับอนุภาคโปรตอนที่อยู่ในส่วนประกอบของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด ซึ่งปฏิกิริยานี้จะทำให้ได้สัญญาณภาพ (Image Signal) ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นภาพของอวัยวะภายในโดยระบบคอมพิวเตอร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์ อิมเมจิง (MRI) เป็นเครื่องมือปลอดรังสีเอ็กซ์ เพราะไม่ใช้รังสีเอ็กซ์ในการสร้างสัญญาณภาพของอวัยวะภายใน
อ่านต่อ
- ดูทั้งหมด -
แนะนำแพทย์ใหม่
พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
พญ. จักรวิดา โกษาคาร
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ :
นพ. ฐิติณัฐ จารุฐิติ
ผู้ชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ :
- ดูทั้งหมด -