- ดูทั้งหมด -
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จัดการบรรยาย “แก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนของเด็ก”
โดยจัดการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของสาเหตุ ปัญหาการเรียนในเด็กและมีความมั่นใจในการจัดการปัญหาการเรียนของเด็กได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขพร้อมเป็นผู้ใหญ่เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป
อ่านต่อ
งานวันเด็ก 13 มกราคม 2561
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีได้ตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ตามคำขวัญวันเด็กที่ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสร้างสรรค์เทคโนโลยี"
อ่านต่อ
ออกประชาสัมพันธ์ โปรแกรมมหกรรมรักสุขภาพ60 
ออกประชาสัมพันธ์ โปรแกรมมหกรรมรักสุขภาพ60  พื้นที่ตลาดหนองคล้า อ.ท่าใหม่ และ อ.ขลุง ในวันที่ 2 พ.ย.60 ที่ผ่านมาการตอบรับความสนใจของผู้รับบริการให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดี #โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรียินดีที่ให้บริการ 
อ่านต่อ
- ดูทั้งหมด -
แนะนำแพทย์ใหม่
พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
นพ. วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. นฤนาท คู่วิมล
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
- ดูทั้งหมด -